- مالزى از جمله کشورهائى است که داراى برنامه با نگرش بلندمدت هستند (برنامه ۳۰ ساله از سال ۱۹۹۲تا۲۰۲۰)


- هدف مالزى اين است که در سال ۲۰۲۰ به کشورى توسعه يافته و صنعتى تبديل شود.


- اساسى‌ترين هدف، راهکار ايجاد اتحاد ملى و خلق يک مالزى واحد (Bangsa Malaysia) مى‌باشد که فراتر از ديدگاه‌هاى نژادى کنونى است.


- انتظار مى‌رود که تا سال ۲۰۲۰ انتصابات از پيش تعيين شده با هدف ريشه‌کن کردن فقر، بازسازى اجتماعى در زمينه مالکيت مشترک و استخدام برمبناى ملاحظات نژادى به طور قابل‌ملاحظه‌اى کاهش يابد.


- محدوديت‌هاى کنونى ناشى از قوانين، مقررات و کنترل‌ها بايد حذف شوند. اين امر موجب رقابت بيشتر در کشور با نظارت کمتر و يا بدون نياز به نظارت بر افراد و گروه‌هاى جامعه براساس ملاحظات نژادى مى‌شود.


- بينش نخست‌وزير مالزي، دکتر ماهاتير محمد، براين است که مالزى در جستجوى مدل قانونى براى توسعه اقتصادى - اجتماعى با هدف افزايش کيفيت زندگى و رفاه براى جوامع چندنژادى است.


- با درنظر گرفتن اهداف برنامه بلندمدت، مالزى بايد قادر باشد جامعه‌اى بسازد بر مبناى روابط قوي، روحيه با نشاط و ارزش‌هاى انسانى و اخلاقى و ار تمرکز بر فرد و ارزش‌هاى مادى دورى جويد.


- تمايل مالزى به حفظ محيط زيست، در سال‌هاى آينده بسيار برجسته خواهد شد. اهميت بيشتر به نگهدارى و حفظ منابع مالى مالزى براى قرار گرفتن در راه رشد اقتصادى قابل‌قبول به بهبود کيفيت زندگى نيز کمک خواهد کرد.


آنچه در نهايت مى‌توان گفت اين است که محيط کلان اقتصادى مالزى در حال حاضر و براى دوره آتى (سال ۲۰۲۰) بسيار اميدبخش خواهد بود. دورنماى صنعتى شدن مالزى بسيار جذاب است، اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که در واقع هدف مالزى اين نيست که به يک جامعه صنعتى صرف تبديل شود؛ چراکه رشد اقتصادى سريع کافى خواهد بود. درآمد ملى تفتيش خواهد يافت، اما آنچه که از اهميت بالاترى برخوردار است توزيع درآمد به صورت عادلانه مى‌باشد. بنابراين ثبات سياسى - اجتماعى و وحدت ملى از مهمترين اهداف در برنامه بلندمدت مالزى است. در سال ۲۰۲۰ مالزى با وحدت در هدف، کار سخت و مديريت صحيح به يکى از مهمترين کشورهاى صنعتى با درآمد متوسط تبديل خواهد شد و از نظر کيفيت زندگى يکى از بهترين کشورها در جهان خواهد بود.