ساختار

در کشور مالزى ۶۲ شرکت بيمه پروانه فعاليت دارند. از اين تعداد، ۴۰ شرکت بيمه در بخش بيمه‌هاى عمومى (اموال و مسئوليت)، ۱۳ شرکت مختلط (عمومى و اشخاص)، ۵ شرکت تخصصى (بيمه‌هاى اشخاص) و چهار شرکت بيمه اتکائى هستند. علاوه بر اين شرکت‌ها، ۳۷ شرکت دلالى بيمه، ۴۲ شرکت ارزياب خسارت،۸۶۱۵ آژانس فروش بيمه‌هاى اشخاص و ۱۳۹۱۹ آژانس فروش بيمه‌هاى عمومى نيز فعاليت دارند.


صنعت بيمه مالزى طبق قانون بيمه مصوب سال ۱۹۶۳ و اصلاحات بعدى آن اداره مى‌شود. براساس بخش ۳۵ قانون بيمه، در رأس صنعت بيمه کشور مالزى مدير کل بيمه قرار دارد. مدير کل بيمه طبق اين قانون رئيس کل بانک نگارا (بانک مرکزى مالزي) است. در مالزى چهار انجمن بيمه به شرح زير وجود دارد:


- انجمن بيمه‌گران بيمه‌هاى غيرعمر (بيمه‌گران اموال و مسئوليت)


- انجمن بيمه‌گران بيمه‌هاى عمر (بيمه‌گران مختلط عضو هر دو سازمان هستند)


- انجمن دلالان بيمه


- انجمن ارزيابان خسارت


اين انجمن‌ها به موجب قانون به عنوان سازمان‌هاى تجارى به ثبت رسيده‌اند و نماينده اعضاء خود در صنعت بيمه مالزى محسوب مى‌شوند. هدف از تأسيس اين سازمان‌ها حفظ ساختار مطلوب صنعت بيمه برمبناء همکاري، مساعدت و مشاوره با ارگان‌ نظارتى و کنترلى صنعت بيمه است. دارائي، سرمايه و ذخيره‌هاى صنعت بيمه در سال ۱۹۹۴ به ۸/۲۰ ميليارد رينگيت رسيد که ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلى در حدود ۳ درصد سيستم مالى کشور را شامل مى‌شود. کل درآمد حق بيمه صنعت بيمه در سال ۱۹۹۴ به ۷/۳ درصد توليد ناخالص داخلى رسيد. از اين ميزان سهم بيمه‌هاى عمر ۱/۲ درصد و بيمه‌هاى غيرعمر ۶/۱ درصد است. حق بيمه سرانه در سال ۱۹۹۴ براى بيمه‌هاى عمر ۱۸۶ رينگيت و براى بيمه‌هاى عمومى غيرعمر ۲۵۳ رينگيت گزارش شده است.

عملکرد صنعت بيمه مالزى

عملکرد مطلوب صنعت بيمه اين کشور نشان مى‌دهد که اين صنعت در سال ۱۹۹۴ رشد چشمگيرى داشته است. ميزان رشد درآمد ناشى از حق بيمه در هر دو بخش بيمه‌هاى عمر و غيرعمر به‌طور توام از ۳/۱۶ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۸/۱۹ درصد در سال ۱۹۹۴ افزايش يافت و به رقم ۳/۶۳۸۴ ميليون رينگيت رسيد. از اين مبلغ سهم خالص حق بيمه‌ بيمه‌هاى عمومى (غيرعمر) ۹/۲۷۴۹ ميليون رينگيت بوده و بقيه از آن بيمه‌هاى عمر است.

بخش بيمه‌هاى غيراموال و مسؤوليت

درآمد ناشى از حق بيمه‌هاى اموال و مسؤوليت با ۵/۱۶ درصد افزايش به رقم ۳/۳۷۶۵ ميليون رينگيت درسال ۱۹۹۴ رسيد (اين درآمد در سال ۱۹۹۳ با ۷/۱۱ درصد افزايش معادل ۴/۳۲۳۳ ميليون رينگيت بوده است). اين آمار نشان مى‌‌دهد که سهم هر يک از بيمه‌گران اين بخش از حق بيمه‌هاى صادره معادل ۶۶ ميليون رينگيت است؛ يعنى ۲/۱۲ درصد بيشتر از مبلغ مربوط به سال ۱۹۹۳. البته از نظر حجم حق بيمه‌هاى صادره توسط ۵۷ شرکت بيمه تفاوت فاحش وجود دارد و براى مثال ۲۵ شرکت از ميان ۵۷ شرکت بيمه هر يک سهمى بيش از ۶ ميليون رينگيت دارند. در حقيقت بيش از ۷۵ درصد سهم بازار متعلق به اين ۲۵ شرکت است. سهم ۱۴ شرکت بيمه معادل باقى‌مانده حق بيمه صادره است. توضيح اين نکته لازم است که تنها سه شرکت بيمه، کل فعاليت خود را بر بيمه‌هاى غيرمتمرکز کرده‌اند.

توزيع حق بيمه

چهار رشته اصلى بيمه‌ٔ غيرعمر به نام‌هاى حمل و نقل دريائى و هواپيما، ترانزيت، آتش‌سوزي، اتومبيل و حوادث متفرقه از نظر درآمد حاصل از حق بيمه در سال ۱۹۹۴ رشد چشم‌گيرى داشته‌اند. توزيع حق بيمه براى اين رشته‌ها طى سال ۱۹۹۴ به ترتيب عبارت بوده است از: ترانزيت ۳/۱۰ درصد، آتش‌سوزى ۴/۲۲ درصد، اتومبيل ۴۲ درصد و حوادث و متفرقه ۲/۲۵ درصد. پرتفوى رشته حوادث و متفرقه شامل حوادث شخصي، مهندسي، مستمرى کارگري، مسئوليت، کارفرما و ساير انواع بيمه حوادث است. رشته ترانزيت بالاترين رشد را در بين رشته‌هاى اين بخش دارد، به‌طورى‌که اين بخش براى سال ۱۹۹۳، ۱/۲۸ درصد و براى سال ۱۹۹۴ در حدود ۴/۲۵ درصد گزارش شده است. دليل عمده رشد اين رشته، در افزايش حق بيمه بدنه کشتى و بيمه حفارى‌هاى چاه‌هاى نفت است، درحالى که حق بيمه حمل و نقل کالا رشد اندکى داشته است.