مأخذ: MAlaysia, Ministry of Finace. Economic Report, 1996-97

مأخذ: Dresdner Bank. Facts, Figures and Forecasts, No. 8, Aug, 1998, P.P. 8-11

مأخذ: Malaysia, Ministry of Finance. Economic Report 1996-97

جدول مهمترين شاخص‌هاى اقتصادى کشور مالزى طى سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۶

شرح ۱۹۹۶ (ارقام تخميني) ۱۹۹۷ (ارقام پيش‌بيني)
ميليون رينگيت مالزي
رشد نسبت
به سال قبل
(درصد)
ميليون رينگيت مالزي
رشد نسبت
به سال قبل
(درصد)
GDP(به قيمت
ثابت سال ۱۹۷۸)
۱۳۰،۱۸۷ ۸/۲ ۱۴۰،۵۵۷ ۸/۰
صنعتى(به قيمت
ثابت سال ۱۹۷۸)
۴۴،۹۲۲ ۱۲/۸ ۵۰،۵۳۷ ۱۲/۵
کشاورزى (به قيمت
ثابت سال ۱۹۷۸)
۱۶،۴۸۹ ۱/۶ ۱۶،۷۱۹ ۱/۴
معدن (به قيمت
ثابت سال ۱۹۷۸)
۹،۲۵۷ ۳/۱ ۹،۳۴۰ ۰/۹
ساختمان(به قيمت
ثابت سال ۱۹۷۸)
۵،۸۷۰ ۹/۰ ۶،۳۸۵ ۸/۸
خدمات (به قيمت
ثابت سال ۱۹۷۸)
۵۸،۰۶۹ ۸/۹ ۶۳،۱۲۰ ۸/۷
GNP(به قيمت
ثابت سال ۱۹۷۸)
۱۲۳،۲۵۲ ۸/۵ ۱۲۳،۹۱۷ ۷/۸
GNPسرانه
(به قيمت جاري)
واحد: رينگيت مالزي
۱۱،۱۱۸ ۱۰/۵ ۱۲،۱۷۱ ۹/۵
شاخص قيمت
مصرف کننده
(۱۰۰=۱۹۹۴)
شاخص ۲/۱۰۷ ۳/۶ ۱۱۰/۹ شاخص ۵/۳
نرخ بيکاري ۲/۶% ۲/۵%

جدول شاخص‌هاى اقتصادى مالزى طى سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۵

شرح برآورد پيش‌بيني
۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹
توليد ناخالص داخلى واقعى (درصد تغيير) ۹/۵ ۸/۶ ۷/۸ ۳/۵- ۰/۵
ميانگين سالانه نرخ تورم (درصد) ۳/۴ ۳/۶ ۲/۷ ۶/۹ ۵/۵
تراز حساب‌ جارى (به صورت درصدى از GDP) ۸/۴- ۵/۵- ۵/۱- ۲/۴- ۴/۲-
نرخ بهره:
ميانگين سالانه نرخ بهره بين بانکى سه ماهه ۶/۲ ۷/۲ ۷/۹ ۱۰/۶ ۹/۵
ميانگين سالانه نرخ بهره سپرده‌هاى يک‌ساله ۶/۸ ۷/۱ ۷/۶ ۹/۵ ۸/۲

جدول تصوير بودجه دولت مالزى براى سال ۱۹۹۷

ميليارد رينگيت مالزي سهم (درصد)
منابع درآمدي:
ماليات بردرآمد ۲۳/۶ ۴۰/۱
ساير ماليات‌ها و درآمد غيرمالياتي ۱۴/۲ ۲۴/۰
ساير ماليات‌هاى غيرمستقيم ۱۵/۳ ۲۵/۹
ماليات بر واردات ۶/۷ ۱۱/۳
ماليات بر صادرات ۱ ۱/۷
استقراض و استفاده از دارائى‌هاى دولت (۱/۸) (۳)
جمع کل درآمدها ۵۹/۰ ۱۰۰
هزينه‌ها:
هزينه‌هاى عملياتي:
حقوق و دستمزد ۱۴/۹ ۲۵/۳
هزينه‌هاى ارائه و خدمات ۶/۶ ۱۱/۲
ارائه و خدمات و عرضه کالا ۵/۹ ۱۰
حقوق و مزاياى بازنشستگي ۳/۷ ۶/۲
هدايا و پرداخت‌ها به دولت‌هاى محلي ۹/۱ ۱۵/۵
جمع هزينه‌هاى عملياتي ۴۱/۷ ۷۰/۸
هزينه‌هاى توسعه‌اي:
خدمات اقتصادي ۸ ۱۳/۵
خدمات اجتماعي ۵ ۸/۵
امنيتي ۲/۸ ۴/۷
حوادث غيرمترّقبه ۵/۰ ۸/۰
امور عمومي ۱ ۱/۷
جمع هزينه‌هاى توسعه‌اي ۱۷/۳ ۲۹/۲
جمع کل هزينه‌ها ۵۹/۰ ۱۰۰/۰