ارقام مربوط به ارزش صادرات و واردات و ميزان توازن تجارى ايسلند در فاصله ۹۵-۱۹۹۲

جدول ارزش صادرات و واردات کالا و خدمات، GDP و GNP ايسلند در فاصله ۹۵-۱۹۹۲ (ميليون کرون)

۱۹۹۵ ۱۹۹۴ ۱۹۹۳ ۱۹۹۲
ارزش صادرات کالا و خدمات ۱۷۱،۲۶۹ ۱۵۷،۳۵۱ ۱۳۴،۹۷۲ ۱۲۱،۲۴۸
ارزش واردات کالا و خدمات ۱۴۶،۹۰۰ ۱۳۴،۵۲۵ ۱۲۲،۴۹۳ ۱۲۱،۹۴۳
توليد ناخالص داخلى ۴۵۹،۳۱۵ ۴۳۳،۲۸۸ ۴۱۰،۹۸۲ ۳۹۷،۹۱۶
توليد ناخالص ملى ۴۴۵،۶۰۵ ۴۲۰،۵۸۲ ۳۹۸،۸۴۰ ۳۸۶،۶۱۱


در سال ۱۹۹۴ هر دلار آمريکا تقريباً برابر با ۶۸ کرون ايسلند بوده است.

جدول نوع و ارزش کالاهاى صادراتى ايسلندى در فاصله سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۲ (به ميليون کرون)

نوع کالا صادراتى ۱۹۹۵ ۱۹۹۴ ۱۹۹۳ ۱۹۹۲
شيلات ۹۴،۵۳۸ ۸۶،۵۹۰ ۷۶،۷۵۲ ۷۰،۲۱۰
آلومينيوم ۱۲،۳۹۵ ۱۰،۳۲۹ ۸۳۷۴ ۷۹۶۴
فلزات فروسيليکون ۲۸۶۵ ۲۴۳۲ ۲۳۷۰ ۱۵۴۵
ديگر کالاهاى توليدى ۱۱،۸۵۳ ۱۰،۸۶۹ ۸۰۲۸ ۷۷۱۴
صادرات کشتى و هواپيماهاى دسته دوم ۲۷۲۳ ۳۴۳۷ ۳۴۸۲ ۶۴۶
مجموعه صادرات ۱۲۴،۳۷۴ ۱۱۳،۴۷۲ ۹۴،۶۵۸ ۸۷،۸۳۳

جدول نوع و ارزش کالاهاى وارداتى ايسلندى در فاصله سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۲ (به ميليون کرون)

نوع کالاهاى وارداتى ۱۹۹۵ ۱۹۹۴ ۱۹۹۳ ۱۹۹۲
کالاهاى مورد مصرف وارداتى ۸۰،۹۲۱ ۷۶،۲۷۶ ۶۷،۹۴۷ ۶۸،۵۸۵
واردات نفت ۷۸۶۳ ۷۳۳۷ ۷۳۵۷ ۷۰۸۷
واردات ويژه ۱۰،۹۷۱ ۹۴۵۱ ۷۰۸۶ ۱۲،۲۳۷
مجموع واردات ۹۹،۷۵۵ ۹۲،۹۶۴ ۸۲،۳۹۰ ۸۷،۹۰۹

جدول ميزان توازن تجارى

ميزان توازن تجارى ۹۲-۱۹۹۵ ۲۴،۶۱۹ ۲۰،۵۰۸ ۱۲،۲۶۸ ۷۶-