طى سال‌هاى ۱۹۷۰، حزب کارگران سوسياليست مجارستان دو کنگره تشکيل داد که اين کنگره‌ها در جهت تعميق هرچه بيشتر روابط با کشورهاى در حال رشد موضع روشنى اتخاذ نمودند. در سال ۱۹۷۵ کنگره موضعى به‌شرح زير اتخاذ نمود. برمبناى سياست خارجى اين کشور روابط خود را با کشورهاى تازه استقلال يافته گسترش داده و کوشش نمود تا گسترش اين روابط در جهت رشد مستقل و ملى اين کشور به‌کار رود. در سال ۱۹۸۰، کميته مرکزى حزب کارگران سوسياليست مجارستان بيان نمود که ما از مبارزه کشورهاى در حال رشد جهت تقويت استقلال ملى و تأمين پيشرفت اجتماعى آنان و همچنين کوشش آنان در جهت اين امر که سيستم فعلى اقتصادى بين‌المللى در موقعيتى که براى پيشرفت کشورها فراهم مى‌کند، هرچه بيشتر منصف و مساوات‌گرا باشد پشتيبانى مى‌نمايد.


در سال ۱۹۴۷، مجارستان داراى هيچ‌گونه رابطه رسمى دولتى با کشورهاى در حال رشد نبود. در سال ۱۹۵۰ کشور مجارستان فقط با سه کشور روابط ديپلماتيک داشت که عبارت بودند از: هند، مصر و آرژانتين، اما تا سال ۱۹۸۱ اين روابط با بيش از ۸۰ کشور برقرار شد. جدول ذيل الگوى اين پيشرفت است:

جدول پیشرفت روابط ديپلماتيک

منطقه روابط ديپلماتيک تعداد سفارتخانه‌ها و کنسولگرى‌ها
۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۶۵ ۱۹۸۱ ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۶۵ ۱۹۸۱
کشورهاى عربي ۱ ۷ ۱۲ ۱۴ ۱ ۵ ۶ ۱۰
آفريقاى سياه - ۳ ۱۰ ۳۵ - ۲ ۶ ۱۰
کشورهاى در حال رشد آسيايي ۱ ۷ ۸ ۱۴ - ۴ ۴ ۸
آمريکاى لاتين ۱ ۴ ۷ ۲۰ ۱ ۳ ۵ ۹
جمع ۳ ۲۱ ۳۷ ۸۳ ۲ ۱۴ ۲۱ ۳۷


روحيه ضد امپرياليست و ضد استعمارى اين کشورها به‌علت زير بار فشار امپرياليست‌ها بودن سبب نزديکى بيشتر اين کشورها به‌هم مى‌گرديد. روابط اقتصادى بين مجارستان و کشورهاى در حال رشد بيشتر به‌صورت قراردادهاى دوجانبه بود اين قراردادها براى طرفين مربوطه منفعتى مشترک داشت و باعث مى‌شد حمل و نقل آسان‌تر انجام گرفته و مشکلات خرده‌فروشى از سر راه کشورهاى در حال رشد برداشته شود. همچنين مجارستان تعرفه گمرکى بعضى از کالاهاى ۲۵ کشور در حال رشد را چند سال پيش از ميان برداشت. موفق‌ترين زمينه همکارى بين مجارستان و کشورهاى در حال رشد همکارى‌هاى فنى - علمى بوده است که با اهميت‌ترين نوع کمکى بوده که مجارستان ارائه داده است. با درنظرگرفتن موقعيت اقتصادى و منابع مالى بهترين نوع کمک مجارستان از طريق سرمايه فکرى مى‌باشد.


اولين کشور غيراروپايى و غيرآتلانتيک که مجارستان با آن رابطه برقرار کرد، ژاپن بود. مجارستان همچنين به روابط خود با چين و هند و استراليا اهميت بسيار مى‌دهد. مقدار زيادى از نفت مورد نياز مجارستان از کشورهاى عربى تأمين مى‌شود. اهميت نقش بين‌المللى مجارستان در نتيجه دستاوردهايى است که در توسعه دموکراسى و افزايش ظرفيت اقتصادى کشور کسب شده است. در بين کشورهاى عضو پيمان ورشوى سابق، نخستين کشورى که براساس قرارداد آسمان‌هاى باز (‌Open Skies) موافقت نمود تا يک هواپيماى هرلوکس C-130 کانادايى از فضاى آن عبور نمايد، مجارستان بود؛ به اين لحاظ مى‌توان گفت مجارستان به روابط خود با کانادا نيز اهميت ويژه مى‌دهد.