روابط ميان آلمان و مجارستان رو به گسترش است و آلمان در گذشته نيز سعى نمود تا روابط خوب و معقولى با اروپاى شرقى داشته باشد. در آن دوره سياست نگرش به شرق بر آنجا حاکم بود. نخستين سفر رسمى هلموت کهل در سال ۱۹۸۴ به مجارستان بود و آنتال سال ۱۹۹۰ از بن ديدن کرد. در سال ۱۹۹۱ آلمان يکى از شرکاى اصلى خارجى مجارستان بوده و ۲۵% کل تجارت خارجى اين کشور را تشکيل مى‌دهد. مجارستان نيز بين سال‌هاى (۹۱ - ۱۹۸۸) صادرات خود را به آلمان غربى دو برابر نموده ولى روابط با آلمان شرقى ۸۰% کاهش يافت.