روابط ميان آنها در سال ۱۹۹۱ به‌حد پايينى تنزل يافت و حجم مبادلات طرفين در سال ۱۹۹۰، ۵/۳ ميليارد دلار بود. دو هدف در استراتژى اقتصادى خارجى مجارستان ديده مى‌شود:


۱. نهادينه کردن روابط حکومت و تکميل سيستم نهادهاى تجارى


۲. اجراى تغييرات ساختارى و شرايط مالى (گسترش روابط منطقه‌اى بين شرکت‌ها)در سال ۱۹۹۱ مبادلات در چارچوب دلار بود. ارزش کل مبادلات بازرگانى دوجانبه ۵/۳ ميليارد دلار يعنى ۱۴% ارزش تجارت خارجى بود. حجم مبادلات بازرگانى با خارج ۲۲ ميليارد دلار بود. سهم شوروى در دهه قبل ۳۰% بود. واردات مجارستان جمعاً ۵/۱ ميليارد دلار و صادرات به ۶/۱ ميليارد دلار رسيد.


واردات در سال ۱۹۹۱ در زمينه برخى اقلام حياتى ادامه يافت نياز انرژى الکتريکى از اين منطقه تأمين شد. گاز ۶۰% نفت خام از شوروى سابق تأمين مى‌شد. موافقت‌نامه‌هايى ميان فدراسيون روسيه، اوکراين، بيلوروسي، ازبکستان، ارمنستان و بالتيک و جمهورى‌هاى خودمختار و جمهورى‌هاى فدراتيو روسيه منعقد شد. مجارستان، توافق‌هاى اقتصادى با ازبکستان و قرارداد همکارى‌هاى نظامى با اوکراين به امضاء رساند. همچنين مجارستان قراردادهايى در مورد برنامه‌هاى سرمايه‌گذارى مشترک با روسيه و اوکراين، ليتوانى و روسيه سفيد به امضاء رساند و قرارداد و پروژه‌هاى مشابه با ارمنستان، جمهورى آذربايجان، استونى و ليتوانى در دست اقدام دارد.


در تاريخ ۱۶ ژانويه ۱۹۹۲ مجارستان اولين کشورى بود که روابط دوجانبه ديپلماتيک را با جمهورى مولداوى برقرار کرد. در ۵ ژانويه ۱۹۹۲، دو جمهورى کرواسى و اسلوونى را به‌رسميت شناخت و مناسبات ديپلماتيک با آنها برقرار نمود. سرکنسولگرى مجارستان در زاگرب به‌سطح سفارت ارتقاء يافت.