۸۹۵م - اقوام مجار به سرزمين مجارستان وارد شدند.


۱۲۴۱م - در طى هجوم مغولان به مجارستان شهر بوداپست فعلى به‌دست مغولان نابود شد.


۱۵۲۶م - ترکان عثمانى بر مجارستان دست يافتند.


۱۶۸۶م - به‌دنبال آزادسازى بوداپست از دست ترکان بيشتر مجارستان و ترانسيلوانى جزو اطريش شد.


۱۶۹۹م - نفوذ عثمانى بر کليه مناطق مجارستان پايان يافت.


۱۷۱۳م - پارلمان مجارستان حکومت امپراطورى اطريش (خاندان هابسبورگ) را در مورد فرمانروايى آينده مجارستان پذيرفت.


۴۹ - ۱۸۴۸م - شورش‌هاى آزادى‌خواهان مجار برعليه اطريش با دخالت قواى اطريش در روسيه سرکوب شد.


۱۸۶۷م - امپراطورى دوگانه اطريش - هنگرى تشکيل شد.


۱۹۱۴م - اتحاديه اطريش - هنگرى وارد جنگ اول جهاني.


۱۹۱۶م - فرانسواژوزف به سلطنت رسيد.


۱۹ - ۱۹۱۸- به‌دنبال اضمحلال پادشاهى اطريش - هنگرى در پايان جنگ اول جهانى و تجزيه آن به چند کشور جمهورى اعلام شد اما اين رژيم به‌دنبال اعلام حکومت کمونيستى به رياست بلاکون ساقط شد. قواى رومانى وارد کشور شده و حکومت کمونيستى را برکنار ساخت.


۱۹۲۰- بر اساس پيمان صلح تريانون مجارستان سه چهارم مساحت و يک چهارم جمعيت خود را از دست داد و تبديل به کشورى پادشاهى بدون پادشاه تحت نيابت سلطنت درياسالار نيکولاهوس هورتى شد.


۱۹۳۸- مجارستان با کمک‌هاى آلمان و ايتاليا نواحى وسيعى از خاک از دست رفته خود را از کشورهاى چکسلواکى و رومانى بازپس گرفت.


۱۹۴۰- مجارستان با پيوست به متحدين وارد جنگ جهانى دوم شد.


۱۹۴۴- قواى شوروى مجارستان را اشغال کردند. دولت موقت مجارستان تشکيل شد و مجارستان به آلمان اعلان جنگ داد.


۱۹۴۷- کمونيست‌ها در انتخابات عمومى ۲۲% کل آراء را به‌دست آوردند.


۴۹ - ۱۹۴۸- کمونيست‌ها با حمايت شوروى قدرت را در دست گرفته و در مجارستان اعلام جمهورى شد.


۱۹۵۳- ايمره ناگى به نخست‌وزيرى مجارستان رسيد.


۱۹۵۵- مجارستان به عضويت سازمان ملل در آمد.


۱۹۵۶- شورش ضدکمونيستى در پايتخت آغاز شد و به‌سرعت گسترش يافت.


دولت جديد ائتلافى ، به رياست ايمره ناگى تشکيل شد و کشور را بى‌طرف اعلام کرد. مجارستان از عضويت پيمان ورشو کناره گرفت. قواى شوروى با حمايت از کادار، حکومت ناگى را سرنگون ساخت.


۱۹۵۸- ايمره ناگى و تعدادى از وزراى کابينه او اعدام شدند. يانوش کادار از نخست‌وزيرى استعفاء داد و فرنتس مونيخ نخست‌وزير شد.


۱۹۶۵- گيولا (حولا) کالوى نخست‌وزير و يانوش کادار اولين دبيرکل حزب حاکم کارگران سوسياليست مجارستان شدند.


۱۹۶۷- مجارستان با شوروى يک پيمان دوستى بيست‌ساله منعقد ساخت. نيونوتسک به نخست‌وزيرى رسيد.


۱۹۶۸- قواى مجارستان همراه با ساير نيروهاى پيمان ورشو در سرکوب قيام مردم چک شرکت کردند.


۱۹۶۷- مجارستان با شوروى يک پيمان دوستى بيست‌ساله منعقد ساخت. نيونوتسک به نخست‌وزيرى رسيد.


۱۹۶۸- قواى مجارستان همراه با ساير نيروهاى پيمان ورشو در سرکوب قيام مردم چک شرکت کردند.


۱۹۷۰- کادار مجدداً به دبيرکلى حزب کمونيست رسيد.


۱۹۷۱- دولت کمونيستى اولين انتخابات عمومى نسبتاً آزاد را که در ‌آن کانديداهاى غيردولتى حق شرکت داشته برگزار کرد.


۱۹۷۵- کيورگى لازار (جرج) نخست‌وزير شد.


۱۹۷۸- تاج قديس استفان سمبل مسيحيت کشور که در طى جنگ دوم به‌دست آمريکا افتاده بود به مجارستان مسترد شد. دولت طرح‌هاى مالى جديد اعلام کرد.


۱۹۷۹- دوازدهمين اجلاس کنگره حزب کمونيست تصميمات مهمى اتخاذ کرد. قيمت‌‌ها به‌خصوص مواد سوختى افزايش عمده يافت.


۱۹۸۲- مجارستان با شوروى قراردادى در مورد صنايع شيميايى منعقد کرد.


۱۹۸۹- در ۲ مه دولت کمونيست اصلاح‌طلب شروع به برچيدن مرزهاى آهنين خود با اطريش مى‌کند. ۷ ژوئيه اطريش اعلام مى‌کند دست کم يک‌صد نفر از مردم آلمان شرقى از مرز مجارستان به اطريش گريخته‌اند. ۱۳ اوت بن سفارت خود را در بوداپست مى‌بندد. ۱۵ اوت سازمان خيريه مجارستان نخستين اردوگاه را براى پناهندگان احداث مى‌کند.


۱۸۳۵- پادشاهى فرديناند اول


۱۸۶۷- پادشاهى اطريش - هنگرى با پادشاهى کل فرانسواژوزف


۱۹۱۴- قتل فرديناند وليعهد اطريش - هنگرى و شروع جنگ اول جهانى


۱۹۱۶- کارل فرانتس ژوزف


۱۹۱۸- استعفاى کارل و تشکيل شوراى ملى به نخست‌وزيرى کنت‌ميهالى کارولى


۱۹۱۹- ديکتاتورى رهبر کمونيست (بلاکون)


۱۹۲۰- درياسالار نيکولوس هورتى (پادشاه مشروطه)


۳۲ - ۱۹۲۱- کنت‌ديولا کارولى نخست‌وزير ميانه‌رو


۳۶ - ۱۹۳۲- يوليونس گوموش نخست‌وزير ناسيوناليست


۱۹۴۴- حکومت روس‌ها


۱۹۴۶- انقراض حکومت سلطنتى و اعلام جمهورى

تاريخ پادشاهان و حکمرانان

۱۳۰۱ - ۹۹۷- سلسله پادشاهى آرپاد


۱۰۳۸ - ۹۹۷- ستفان اول مهم‌ترين پادشاه سلسله


۶۰ - ۱۰۴۶- ندراش اول


۹۵ - ۱۰۷۷- لاديسلاوس اول


۳۵ - ۱۲۰۵- ندراش دوم


۱۳۰۱ - ۱۲۹۰- ندراش سوم


۴۲ - ۱۳۰۸- شارل اول


۸۲ - ۱۳۴۰- پرش لويى اول


۴۴ - ۱۴۴۰- لاديسلاوس سوم


۵۷ - ۱۴۴۴- لاديسلاوس پنجم


۲۶ - ۱۵۱۶- ويى دوم


۱۵۲۶- مجار در دست عثمانى‌ها


۱۵۲۶- فرديناند اول شوهر خواهر لويى دوم جانشين شد (پادشاه شمال غربى مجارستان).


۱۵۶۴- درگذشت فرديناند


۱۵۶۴- ماکسيميليان دوم پسرش


۱۵۷۲- رودولف دوم


۱۶۰۸- برادر رودولف ماتيالى


۱۶۱۸- فرديناند دوم


۶۷ - ۱۵۲۶- فرديناند سوم


۱۷۰۵ - ۱۶۵۵- ئوپولد اول


۱۷۹۲- فرانسيس دوم


۱۸۳۵ - ۱۸۰۴- مپراطورى اطريش به رهبرى فرانسيس و وزارت مترنيخ