ارگان‌هاى نيروهاى مردمى

نمايندگان دولت در کوبا که تحت عنوان ارگان‌هاى نيروى مردمى (Organos de poder Popular) شناخته مى‌شوند متشکل از سه سطح: مجمع شهري، مجمع ايالتى و مجمع ملى هستند و اين سيستمى است که نيازهاى مردم را شناسايى کرده و به آن ترتيب اثر مى‌دهد. مجمع شهرى حساس‌ترين، فعال‌ترين و پر مسئوليت‌ترين بخش است و نمايندگان آن بطور مستقيم توسط خود مردم انتخاب مى‌شوند وکلاى شهرى که نمايندگان محدود انتخاباتى خود و حدود هزار رأى دهنده هستند ابتدا در مجالسى که در هر منطقه تشکيل مى‌شود خود را نامزد مى‌کنند و سپس طى يک انتخابات مستقيم و از طريق آراء مخفى بمدت ۲ سال‌و‌نيم انتخاب مى‌شوند. (تعداد نامزدهاى انتخاباتى هر منطقه بايد از ۲ تا ۸ نفر باشد) و در اين مبارزه انتخاباتى معمولاً بيوگرافى نامزدها به اطراف فرستاده مى‌شود. مجمع شهرى هر ۲ سال‌ونيم يکبار وکلاى مجمع ايالتى و هر ۵ سال يکبار وکلاى مجمع ملى را از ميان اعضاى خود انتخاب مى‌نمايد.


مردم در ارتباط نزديک و مستقيم با نمايندگان خود هستند و نمايندگان جدا از مردم نيستند بجز اينکه تحصيلات بيشتر و سابقه عضويت حزبى بيشترى نسبت به مردم عادى دارند. اين نمايندگان بجز رهبران و وکلا حتماً لازم نيست سياستمدار باشند. آنها حقوقى دريافت نمى‌کنند و در کنار وظايف انجمن به کار خود ادامه داده و از آن امرار معاش مى‌نمايند. وکلاى شهرى مسائل اقتصادى و فعاليت‌هاى اجتماعى را در حوزه قضايى شهردارى کنترل و بررسى و پيش‌بينى کرده و بر روى آن سرمايه‌گذارى مى‌کنند و حکم قضايى صادر مى‌نمايند؛ و تا حدى نيز در عملکرد تشکيلات ملى و ايالتى در محدود شهردارى اعمال نفوذ مى‌کنند. اين انجمن برنامه‌هاى اقتصاد و بودجه منطقه‌اى را پيش از آنکه به انجمن ايالتى و دفتر مرکزى برنامه‌ريزى فرستاده شود و به تصويب مى‌رساند.


نقش حزب پيشرو (Vangard Party) اساساً ايجاد ارتباط سياسى با کل جامعه من جمله دولت است. همينطور قرار دادن استعدادها و برترى‌ها ملى در کانال صحيح و مناسب در جهت پيشرفت آرمان‌ها و عملکرد سوسياليست از وظايف اين نهاد است. حزب پيشرو وظيفه گماشتن و تعيين اشخاص و کارمندان در پست‌هاى کليدى دولتى و مقام‌هاى اجتماعى را عهده‌دار است. نقش اين حزب بعنوان يکى از احزاب راهنما، هدايت کننده پشتيبان سازمان‌هاى نيروهاى مردمى در به انجام رساندن وظايف نمايندگى دولتى و يا رسيدگى و تصويب آن دسته از تقاضاها براى نقش‌هاى رهبرى در تمام سطوح مى‌باشد. در حقيقت در سطح انجمن ملى حزب مقام‌هاى رهبرى را انتخاب مى‌کند البته به هيچ عنوان در انتخاب نامزدهاى انتخاباتى براى انجمن شهرى ندارد.


آرمان‌هاى مردم از طريق نمايندگان شهرى بيان مى‌شود؛ زيرا اين نمايندگان در ارتباط نزديک با مردم هستند. صاحب منصبان و اکثريت وکلاى ايالتى و نمايندگان از اين گروه نمايندگان شهرى هستند و اين بدان معناست که در تمام سطوح حکومت نمايندگان مردم قادرند نيازها و خواسته‌هاى مردم را درک کرده و آن را جامه عمل بپوشانند.


دولت کوبا موظف است از طريق پاسخگويى فردى يا گروهى به پيشنهادها و انتقادهاى مردم ترتيب اثر دهد و اين موارد بر روى سياست دولت اثر دارد. از اين نکته اهميت اينکه چرا صاحب منصبان شهردارى و انجمن‌هاى ايالتى بايد با پيشنهادها و انتقادهاى مردم مناطق خود آشنا بوده و آنها را گزارش داده و در تمام سطوح دولتى تعميم دهند آشکار مى‌شود. حزب و همچنين انستيتو تحقيق کوبا در مورد مصرف‌کننده و هدايت تقاضا وظيفه نظرخواهى عمومى را برعهده‌ دارند. اطلاعات حاصله از منابع گوناگون که در حقيقت مشکلات مردم را منعکس مى‌کند بطور مؤثر در سياست گزارش سياستمداران و برنامه‌ريزان اقتصاد تأثير مى‌گذارد. کميته اجرايى دفتر برنامه‌ريزى را از اين نيازها که توسط هيئت انتخاباتى جمع‌آورى شده است مطلع مى‌کند تا آنان در برنامه‌ريزى‌هاى خود اين موارد را مدنظر قرار دهند.

انجمن شهرى

وکلاى انجمن شهرى در حقيقت نقطه الحاق و زنجير اتصال مردم و دولت هستند و نگرش مردم نسبت به دولت را شکل مى‌دهند وظيفه عمدهٔ آنان رسيدگى به مشکلات و حل مسائل مردم و پاسخگويى به نظرات و پيشنهادهاى آنها چه بطور منفرد و چه از طريق شرکت در انجمن‌هاى شش‌ ماهه محلى که به نام انجمن پاسخگويى معروف است، مى‌باشد نمايندگان در سمينارهايى که توسط مجلس شهرى برگزار مى‌شود نظرات مردم را به ارگان‌هاى مربوطه انتقال مى‌دهند. همچنين آنان مسئول اجراى پروژه‌ها و حل مشکلاتى که در حوزه انتخاباتى آنان ايجاد مى‌شود هستند. بعنوان مثال آنان ممکن است عمليات داوطلبانه ترميم سقف يک مغازه محلى يا ساختن پياده‌رو را سازماندهى کنند. علاوه بر اين آنها ارتباط نزديکى با ساير ارگان‌هاى محلى از قبيل کميته دفاع از انقلاب (CDRS) و فدراسيون زنان کوبا (FMC)، پليس، احزاب کمونيست منقطه‌اي، کارگران بومي، پزشک‌هاى خانوادگى و کلينيک‌هاى بهداشت و سلامت در جهت حل مشکلات پزشکى منطقه‌اى برقرار مى‌کنند.

انجمن ايالاتى

وکلاى اين انجمن توسط انجمن شهرى و از ميان کانديداهاى معرفى شده کميسيون نمايندگى انتخاب مى‌شوند. انجمن ايالتى سرمايه‌گذارى‌هاى اقتصادى دولتى و موجودى‌هاى تحت کنترل ايالتى در منطقه را کنترل و هدايت مى‌نمايد.


اين انجمن هر سال دو جلسه دائم و چندين جلسه فوق‌العاده برگزار مى‌کند. انجمن ايالتى از نظر سازماندهى و مراحل عملکرد شبيه انجمن شهرى است. نمايندگان ايالتى يک کميته اجرايى از ميان کانديداهاى پيشنهادى کميسيون نمايندگى ايالتى انتخاب مى‌کنند که اين کميته وظيفه برگزارى و هدايت نشست‌ها و جلسات را عهده‌دار است و عملکرد و تصميمات آن بايد متعاقباً توسط وکلا تصويب گردد. اعضاى کميته اجرايى معمولاً از ميان وکلا نيستند؛ اما بيشتر آنها از دولت ايالتى حقوقى دريافت مى‌کنند.

انجمن ملى

نمايندگان انجمن ملى توسط انجمن‌هاى شهرى و از ميان کانديداهاى برگزيده کميسيون نمايندگى انتخاب شده و از تصويب کميته مرکزى حزب مى‌گذرند. دو فهرست جداگانه براى نمايندگان وجود دارد يکى وکلاى شهري، ديگرى مردم سرشناسى که اغلب سمت‌هاى حساس دولتى يا حزبى دارند و يا در يکى از شاخه‌هاى ورزشي، هنرى معروفيت دارند. اکثريت نمايندگان (۵۴ درصد) از فهرست وکلاى شهرى انتخاب مى‌شوند و اين عده، افرادى هستند که در موارد مختلف اوضاع جلسه را در دست خود مى‌گيرند. همچنين به نمايندگان از طرف دولت حقوقى پرداخت نمى‌شود. البته نمايندگان ايالتى توسط مردم شناخته شده نيستند و اکثر مردم روستايى نمى‌دانند دقيقاً نماينده آنها در مجلس کيست چرا که خود مستقيماً آنها را انتخاب نمى‌کنند وظيفه انجمن ملى کنترل، کمک و هدايت وزارتخانه‌هاى دولتى و سازمان‌هاى از جمله دفاتر کل حقوقى و قضايى و نظارت بر سازمان‌هاى منطقه‌‌‌‌اى نيروهاى مردمى است، اين انجمن دخالتى در اهداف دراز مدت سياسى و همينطور سياست خارجى ندارد. نشست‌هاى اين انجمن سه روزه است و دوبار در سال تشکيل مى‌گردد؛ البته در صورت لزوم جلسات فوق‌العاده نيز برگزار مى‌شود.