روابط با قزاقستان

کوبا در بين جمهورى‌هاى آسيايى مشترک‌المنافع بهترين و بيشترين روابط را با قزاقستان دارد، مهمترين اقلام مورد مبادله دو کشور شکر است. کوبا در سال گذشته قراردادى در اين زمينه با آن کشور امضاء نمود که براساس آن نيم‌ميليون تن نفت از آن جمهورى دريافت داشت. بنابه ادعاى طرف کوبايى صادرات، غله، فلزات از جمله قلع براى ساخت قوطى کنسرو و مواد غذايى کنسرو شده قزاقستان مورد توجه و علاقه کوبا است. در عوض کوبا مى‌تواند نياز آنها به شکر را تأمين نمايد. مشکل عمده در انجام اين مبادله عدم دسترسى قزاقستان به درياست. بناچار مبادلات خود را از طريق بنادر روسيه و يا اوکراين انجام مى‌دهد. کوبا در اين جمهورى يک دفتر تجارى دارد. اين کشور ارزيابى مثبتى از رژيم و ثبات سياسى جمهورى مذکور دارد.

روابط با جمهورى آذربايجان

کوبا در سال گذشته به ارزيابى شکر با نفت جمهورى آذربايجان پرداخت. مردم اين جمهورى تنها شکر سفيد مصرف مى‌نمايند. بنابه گفته مقامات کوبايى جمهورى آذربايجان پيشنهاد انجام مبادله از طريق ايران را ارائه داد. کوبا نيز از اين امر استقبال نموده و سه راه‌حل را پيشنهاد داد.


۱. احداث کارخانه تصفيه شکر در جمهورى آذربايجان


۲. نفت را از طريق ايران به کوبا تحويل نمايند و شکر را از طريق مشابه به جمهورى آذربايجان ارسال دارد.


۳. شکر در کوبا و يا در قرقيزستان تصفيه شده و تحويل جمهورى آذربايجان گردد.


توافقى در اين زمينه بين طرفين صورت گرفت که با وجود جنگ و درگيرى در آن منطقه عملى نشد. کوبا نسبت به خريد پنبه از جمهورى آذربايجان اظهار علاقمندى نموده است. اين کشور تصميم دارد فردى را در کوبا مأمور نمايد تا در صورت مساعد شدن زمينه، توافق مذکور را به جريان اندازد.

روابط با قرقيزستان

اين جمهورى داراى يک کارخانه تصفيه شکر است که براساس نوع شکر کوبا طراحى شده است. در سال گذشته ميلادى موافقت‌نامه‌اى براى تصفيه شکر کوبا در اين جمهورى بين طرفين امضاء شد. شکر کوبا در قرقيزستان تصفيه و به ساير کشورها صادر شد کوبا بخشى از شکر تصفيه شده را در ازاى استفاده از کارخانه تصفيه شکر به اين جمهورى فروخت. کوبا علاقمند است با توجه به روند خصوصى شدن مؤسسات در قرقيزستان کارخانه تصفيه شکر مورد بحث را خريدارى نمايد و به همين دليل مشغول مذاکره با مقامات اين جمهورى مى‌باشد.


کوبا در حال حاضر نماينده‌اى در کارخانه مذکور دارد. روابط بين طرفين عمدتاً مى‌تواند برمبناى مذکور صورت مى‌گيرد؛ چون اين جمهورى کالايى ندارد که فهرست اولويت واردات کوبا باشد. اما به هرحال به شکر کوبا نيازمند است چون چغندر قند توليد نمى‌کند.

روابط با ازبکستان

کوبا در گذشته همواره پنبه مورد نياز خود را از اين جمهورى تأمين مى‌نمود اما در حال حاضر اين جمهورى مايل نيست يک قرارداد تجارى در اين مورد با کوبا امضاء نمايد. کوبا تنها در سطح شرکت‌هاى تجارى با ازبکستان روابط برقرار نموده و قطعات يدکى هواپيماهاى خود را از اين جمهورى خريدارى نموده و تعميران هواپيماهاى کوبا نيز در ازبکستان صورت مى‌گيرد.

روابط با ارمنستان

کوبا قراردادى را با ارمنستان تدوين نمود، اما تاکنون امضاء نگرديده است اين جمهورى علاقمند به تجارت با کوبا است؛ اما فاقد توليداتى است که در فهرست اولويت‌هاى وارداتى کوبا باشد. قرارداد مذکور تنها چارچوب مبادلات تجارى در آينده را تعيين نموده است. اين جمهورى شکر مورد نياز خود را بايد وارد نمايد. کوبا با وجود داشتن روابط سياسى و ديپلماتيک با تاجيکستان و ترکمنستان روابط تجارى قابل ملاحظه‌اى با اين جمهورى‌ها ندارد. از نظر کوبا ترکمنستان ترجيح مى‌دهد بدليل صرفه‌جويى در هزينه حمل و نقل کالا به توسعه روابط با همسايگان خود از جمله ايران بپردازد. کوبا به غير از ازبکستان با ديگر جمهورى‌هاى آسيايى مستقل مشترک‌المنافع روابط سياسى خوبى داشته و در اکثر آنها دفتر و نماينده تجارى دارد.