حزب سوسيال ليبرال کرواسى HSLS

حزب HSLS بزرگترين حزب مخالف در کرواسى است. اين حزب در پارلمان ۳۰ کرسى در اختيار دارد. در اولين دور از انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۰ اين حزب ۱۸% آراء و در دومين دور ۲۷% از آراء را به خود اختصاص داده است. اين حزب نيز يکى از اولين احزاب مخالف است که کار خود را در دوره کمونيستى (سال ۱۹۸۹) شروع کرد. اين حزب از قدرت بيشترى در شهرها نسبت به روستاها برخوردار بوده و تمايل به تجارت آزاد و انتخابات پارلمانى آزاد دارد. تمايل مردم به اين حزب از سال ۱۹۹۲ به اين طرف افزايش يافته است و به‌عنوان جايگزينى براى HDZ محسوب مى‌شود. رئيس اين حزب دراژان بوديشا از مخالفان قديمى دوره کمونيستى و دبير کل آن آقاى بوژو کواچوويچ است. اين حزب داراى ۹ هزار عضو بوده و دومين حزب قوى در کرواسى محسوب مى‌گردد. اين حزب در چارچوب پياده‌سازى برنامه‌هاى اجتماعى و افزايش سطح زندگى اجتماعى فعاليت مى‌نمايد. HSLS (حزب سوسيال ليبرال کرواسي) قويترين حزب اپوزيسيون کرواسى سعى نموده است که در کشمکش‌هاى سياسى و جنگ احزاب اپوزيسيون با حزب حاکم کمتر حضور داشته باشد و با دورانديشى‌هاى سياسى توانسته است در بين مردم محبوبيت بيشترى به‌دست آورد. در نظرسنجى ماه آوريل سال جارى که از ۲۰۰۰ نفر تحت عنوان به چه حزبى در انتخابات آينده رأى خواهيد داد انجام شد و در هفته‌نامه گلبوس به چاپ رسيد. اين حزب ۵/۲۷ درصد از آراء را به‌خود اختصاص داد، در صورتى‌که حزب HDZ موفق به کسب ۳/۳۱ درصد آراء شده است.


اين حزب در تمامى استان‌هاى کرواسى شعبه داشته و در انتخابات گذشته در استان‌هاى پريمورسکا گورانسکا، واراژدين و چاکووتس بيشترين آراء را به‌خود اختصاص داده و در استان‌هاى ويروويتيتسا پودراوا، اوسيک، باراني، بيلووار و بيلوگوار حدوداً ۴۰ تا ۴۵ درصد از آراء را کسب نموده است.


از حزب سوسيال ليبرال کرواسى در انتخابات سال ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ شانزده نماينده به مجلس نمايندگان و شانزده نماينده نيز به مجلس ايالتى راه يافتند و در انتخابات سال ۱۹۹۵ دوازده نماينده راهى مجلس نمايندگان شده‌اند.

حزب دهقانان کرواسى HSS

حزب HSS از يک حزب کوچک به مدت کوتاهى به سومين حزب کشورى تبديل شد. اين حزب در پارلمان داراى ۸ کرسى است. در دور اول انتخابات سال ۱۹۹۲، ۴/۴% از آراء و در دور دوم ۶/۱۱% آراء را به خود اختصاص داده است. حزب HSS که در حقيقت ادامه‌دهنده راه همين حزب در سال‌هاى بين دو جنگ جهانى است،در سال ۱۹۸۹ دوباره اعلام موجوديت کرد. اين حزب در آن سال‌ها تقاضاى خودمختارى کرواسى از يوگسلاوى اول را کرده بوده و در آن زمان ۹۰% آراء مردم را در دست داشت. اين حزب بيشتر در روستاها طرفدار دارد تا در شهرها. رياست حزب به‌عهده دراگو استيپاچ ‌(Drago Stipac) و دبيرکل آن آقاى پردراک هاراميا است. اين حزب داراى ۲۲ هزار عضو بوده و سومين حزب قوى در کرواسى محسوب مى‌گردد. حزب دهقانان به لحاظ جانبدارى از حقوق دهقانان و کشاورزان مورد حمايت اين طبقه قرار گرفته و در ۲۰ استان کرواسى شعبه دارد و در انتخابات سال ۱۹۹۲ گذشته در استان کوپريونيتسا - کريژواتس بيشترين آراء را به خود اختصاص داد و در استان‌هاى زاگرب، واراژدين، بيلووار، بيگولورسکا، ويروويتيتسا و پودراوا ۳۵ تا ۴۵ درصد آراء را کسب نمود. از حزب دهقانان کرواسى HSS در انتخابات سال ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ سه نماينده به مجلس نمايندگان و پنج نماينده به مجلس ايالتى راه يافتند و در انتخابات سال ۱۹۹۵ اين حزب با ائتلاف احزاب HNS،IDS و HKDU در مجلس نمايندگان ۱۶ کرسى را به‌دست آورد.

حزب ملى کرواسى HNS

حزب HNS بعد از اولين انتخاب آزاد در سال ۱۹۹۰ پا به عرصه وجود گذاشت. اين حزب در دور اول ۷ کرسى را در پارلمان به‌دست آورد و فعاليت‌هائى را در صحنه سياسى آغاز کرد. در انتخابات دور اول در سال ۱۹۹۲، %۶/۸ آراء و شش ماه بعد يک درصد آراء را به خود اختصاص داد. حزب توسط دو تن از کمونيست‌هاى مبارزه سابق يعنى دکتر ساوکا دابچوويچ کوچار و ميلکو تريپالو (که در سال ۱۹۶۰ خواستار خودمختارى بيشترى براى کرواسى در يوگسلاوى دوم شده بود) بنيان‌گذارى شده است. رياست حزب به‌عهده راديمير چايچيچ و دبيرکل آن استيپو مارتينوويچ است. اين احزاب داراى ۲۵ هزار عضو بوده و از مشى ناسيوناليسى و ملى‌گرائى حمايت مى‌نمايد. حزب ملى کرواسى در ۲۱ استان شعبه داشته و در انتخابات گذشته در سال‌هاى ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ ده نماينده به مجلس نمايندگان و چهار نماينده به مجلس ايالتى فرستاد. اين حزب يکى از مخالفين سرسخت حزب حاکم بوده و در چندين نوبت در سال‌هاى ۱۹۹۲ - ۱۹۹۱ چند تظاهرات را عليه سياست‌هاى حاکم بر کرواسى تدارک ديده است. اين حزب در ائتلاف با احزاب IDS ،HSS و HKDU در انتخابات سال ۱۹۹۵ مجلس نمايندگان ۱۶ کرسى را در مجموع به‌دست آورده‌اند.