حجم مبادلات کالا بين جمهورى کرواسى و جمهورى اسلامى ايران از اسل ۱۹۹۰ تا ماه پنجم سال ۱۹۹۶ بالغ بر ۱ ميليارد دلار برآورد شده است که از اين رقم سهم صادرات کرواسى به جمهورى اسلامى ايران ۷۴ ميليون دلار و سهم واردات از جمهورى اسلامى ايران ۱ ميليارد و ۱۵۷ ميليون دلار و تراز آن منفى ۱ ميليارد و ۸۳ ميليون دلار به‌شرح جدول ذيل بوده است:

جدول حجم مبادلات تجارى(ارقام به دلار مى‌باشد)

سال حجم کل مبادلات واردات از کرواسى صادرات به کرواسي تراز
۱۹۰۰ ۸۹،۳۵۹،۰۰۰ ۱۷،۷۷۹،۰۰۰ ۷۰،۵۸۰،۰۰۰ ۵۱،۸۰۱،۰۰۰
۱۹۹۱ ۱۹۶،۴۱۶،۰۰۰ ۲۰،۹۷۲،۰۰۰ ۱۷۵،۴۴۴،۰۰۰ ۱۵۴،۴۷۲،۰۰۰
۱۹۹۲ ۲۳۸،۴۸۸،۰۰۰ ۶،۶۲۴،۰۰۰ ۲۳۱،۸۶۴،۰۰۰ ۲۲۵،۲۴۰،۰۰۰
۱۹۹۳ ۲۴۰،۲۴۹،۰۰۰ ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۲۳۶،۵۴۹،۰۰۰ ۲۳۲،۸۴۹،۰۰۰
۱۹۹۴ ۲۹۵،۰۳۴،۰۰۰ ۲،۶۴۴،۰۰۰ ۲۹۲،۳۹۰،۰۰۰ ۲۸۹،۷۴۶،۰۰۰
۱۹۹۵ ۱۰۸،۳۰۰،۰۰۰ ۱۸،۷۳۰،۰۰۰ ۸۹،۵۷۰،۰۰۰ ۷۰،۸۴۰،۰۰۰


در خلال پنج ماهه اول سال ۱۹۹۶ حجم کل مبادلات کالا بين دو کشور ۶۴ ميليون و ۶۰ هزار دلار برآورد شده است که از اين رقم سهم صادرات کرواسى به جمهورى اسلامى ايران ۲ ميليون و ۸۷۶ هزار دلار و سهم واردات از جمهورى اسلامى ايران ۶۱ ميليون و ۱۸۴ هزار دلار بوده است. تراز صادرات و واردات براى کرواسى در اين مدت منفى ۵۸ ميليون و ۳۰۸ هزار دلار محاسبه گرديده است.

اقلام صادراتى به جمهورى اسلامى ايران

۱. حبوبات با ميزان ۹ ميليون و ۷۸۱ هزار و ۳۸۰ دلار که ۲۲/۵۲% از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.


۲. ماشين‌آلات الکتريکي، قطعات و لوازم يدکى با ميزان ۵ ميليون و ۳۴ هزار و ۲۱۷ دلار که ۸۸/۲۶% از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.


۳. کاغذ، کارتن و فرآورده‌هاى آن با ميزان ۲ ميليون و ۱۸۴ هزار و ۴۶۱ دلار که ۶۶/۱۱% از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.


۴. فرآورده‌هاى داروئى با ميزان ۷۲۴ هزار و ۶۱۳ دلار که ۸۷/۳% از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.


۵. آلومينيوم و ساير محصولات آلومينيومى با ميزان ۵۲۶ هزار و ۲۵۶ دلار که ۸۱/۲% از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.


۶. محصولات گوناگون با ميزان ۳۵۷ هزار و ۵۴۷ دلار که ۹۱/۱% از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.


۷. محصولات آهنى و فولادى با ميزان ۸۸ هزار و ۶۴۷ دلار که ۴۷/۰ از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.


۸. ديگ بخار، ماشين آلات و لوازم يدکى با ميزان ۱۳ هزار و ۷۳۷ دلار که ۰۷/۰% از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.


۹. مواد سوختى معدني، روغن (گريس) ۷ هزار و ۴۸۳ دلار که ۰۴/۰ از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.


۱۰. کائوچو و محصولات کائوچوئى و لاستيکى ۵ هزار و ۹۱۲ دلار که ۰۳/۰% از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.

اقلام وارداتى کرواسى از جمهورى اسلامى ايران

۱. مواد سوختى معدني، روغن (گريس) با ميزان ۴۲ ميليون و ۱۲ هزار و ۶۹۵ دلار که ۹۱/۴۶% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۲. فرآورده‌هاى شيمى آلى با ميزان ۲ ميليون و ۷۰۲ هزار و ۹۱۴ دلار که ۰۲/۳% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۳. ميوه‌هاى خوراکي، مرکبات و صيفى‌جات با ميزان ۸۸۳ هزار و ۹۳ دلار که ۹۹/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۴. فرش و کفپوش با ميزان ۵۳۲ هزار و ۹۵۰ دلار که ۶۰/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۵. فرآورده‌هاى ميوه‌اى و سبزيجاتى با ميزان ۱۴۹ هزار و ۴۴۹ دلار که ۱۷/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۶. ماشين (جاده‌اي) و لوازم يدکى با ميزان ۱۱۳ هزار و ۷۲ دلار که ۱۳/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۷. پشم، نخ، نخ‌بافندگى و پارچه‌هاى آن با ميزان ۹۶ هزار و ۸۲۱ دلار که ۱۳% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۸. پنبه با ميزان ۸۲ هزار و ۵۷۷ دلار که ۰۹/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۹. سبزيجات، محصولات داراى ريشه‌هاى خوراکى و غده‌دار با ميزان ۶۵ هزار و ۵۷۴ دلار که ۰۷/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۱۰. ماشين‌آلات الکتريکي، قطعات و لوازم يدکى با ميزان ۴۴ هزار و ۱۷ دلار که ۰۵/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۱۱. دانه‌هاى روغني، گياهک تخم، داروهاى گياهي، حصير با ميزان ۴۰ هزار و ۷۲۹ دلار که ۰۵/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۱۲. جو، نشاسته با ميزان ۲۵ هزار و ۱۸۹ دلار که ۰۳/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۱۳. ديگ بخار، ماشين‌آلات و لوازم يدکى با ميازن ۱۷ هزار و ۹۵۰ دلار که ۰۲/۰% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.


۱۴. موارد ديگر با ميزان ۴۲ ميليون و ۷۸۷ هزار و ۹۲ دلار که ۷۷/۴۷% از کل واردات را به خود اختصاص داده است.