جبهه وطن‌پرستان مانوئل رود ريگز کمونيست (Ferente Patriotica Manuel Rodriguez - FPMR)

اين جبهه در سال ۱۹۹۱ اعلام نمود که قصد دارد مبارزه مسلحانه را کنار گذارده و به جريانات سياسى کشور به عنوان جنبش وطن‌پرستان مانوئل رودريگز بپيوندد.

جبهه جوانان لائوتارو راست افراطي (Ferente Juvenil Lautaro-FJL)

در سال ۱۹۸۳ و براساس جناح‌بندى عقيدتى در حزب MAPU به‌وجود آمد.

نيروهاى شورشى و مردمى لائوتارو (Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro - FRPL)

این گروه در حقیقت شاخه نظامِی جبهه جوانان لائتارو می‌باشد.