ذخائر خارجى و طلا

ذخيره طلاى بنگلادش در ۱۹۸۵، ۹/۱۲ ميليون دلار در ۱۹۸۶، ۸/۱۶ ميليون دلار و در ۱۹۸۷، ۸/۲۲ ميليون دلار بوده است. ذخائر بنگلادش در صندوق بين‌المللى پول در ۱۹۸۵، ۶/۲۴ ميليون دلار و در ۱۹۸۶، ۴/۲۷ ميليون دلار و در ۱۹۸۷، ۸/۳۱ ميليون دلار بوده است. ذخائر ارز خارجى اين کشور نيز در ۱۹۸۵، ۸/۲۹۸ ميليون دلار، در ۱۹۸۶، ۴/۳۷۱ ميليون دلار و در ۱۹۸۷، ۷۵۸/۱ ميليون دلار بوده است.

بدهى‌هاى خارجى

کل بدهى‌هاى خارجى بنگلادش از ۷/۱۸۰۵ ميليون در ۱۹۷۵ به ۴۰۳۰ ميليون دلار در ۱۹۸۰ و ۳/۸۷۴۱ ميليون دلار در ۱۹۸۷ افزايش يافته است. کل بدهى‌هاى خارجى بنگلادش تا پايان ژوئن ۱۹۸۸ بالغ بر ۹/۹۴۷۷ ميليون دلار بوده است که ۱/۸۶۷۵ ميليون دلار آن مربوط به دهى‌هاى متوسط و بلند مدت مى‌باشد.


در دهه ۸۰ نرخ بازپرداخت وام‌هاى دريافتى از خارج و بهره آنها پنج برابر شده است. ميزان بازپداخت (اصل و بهره) وام‌هاى دريافت ياز خارج که در ۱۹۷۲، ۵/۱۷ ميليون دلار بود در ۱۹۸۰ به ۸/۷۷ ميليون دلار و در ۱۹۸۷ به ۵/۳۷۲ ميليون دلار رسيد.


در سال ۸۹-۱۹۸۸ بازپرداخت بدهى‌هاى کوتاه مدت بنگلادش ۴/۱۸۴ ميليون دلار بود که ۶/۴۷ ميليون دلار آن بابت بهره وام‌ها و ۸/۱۳۶ ميليون دلار آن شامل اصل وام‌هاى دريافت شده مى‌شد. بازپرداخت بدهى‌هاى متوسط و بلند مدت کشور نيز ۳۹۴ ميليون دلار بود که ۱۷۴ ميليون دلار آن را بهره و ۲۲۰ ميليون دلار آن را اصل وام‌هاى دريافتى تشکيل مى‌داد. در سال ۸۹-۸۸ بازپرداخت مجموع بدهى‌هاى کوتاه، متوسط و بلند مدت کشور بالغ بر ۴/۵۷۸ ميليون دلار گرديد که ۳۶/۴۵ درصد درآمدهاى صادراتى کشور را تشکيل مى‌داد (۱).


(۱) . Bangladesh Economic Survey 1988-89, ministry of finance.


براساس آمار بانک مرکزى بنگلادش ميزان بدهى خارجى اين کشور تا پايان سال ۱۹۹۰ دوازده ميليارد و دويست و چهل و پنج ميليون دلار اعلام شده است. بانک جهانى ميزان بدهى دراز مدت اين کشور را ۶۶۴/۱۱ ميليون و کوتاه مدت آن را ۱۵۶ ميليون دلار برآورد کرده است همچنين اين کشور مبلغ ۶۲۶ ميليون دلار به صندوق بين‌المللى پول بدهکار است.

نرخ تورم

نرخ تورم در بنگلادش در سال‌هاى مختلف به شرح زير مى‌باشد:

جدول نرخ تورم در بنگلادش در سال‌هاى مختلف

۸۲-۱۹۸۱   ۸۳-۱۹۸۲   ۸۴-۱۹۸۳   ۸۵-۱۹۸۴   ۸۶-۱۹۸۵   ۸۷-۱۹۸۶   ۸۸-۱۹۸۷
%۱۳/۲   %۱۰     %۱۲   %۱۱/۳   %۹/۶   %۹/۴


در سال ۸۹-۸۸ نيز نرخ متوسط تورم حدود ۱۴/۷% بود که کمتر از نرخ تورم در سال قبل بود. در سال ۸۹-۸۸ برنامه توسعه اعتبارات بانکى و عرضه پول با اهداف محدود نمودن فشارهاى تورمى و حصول رشد اقتصادى تنظيم گرديد. به‌منظور مقابله با تورم دولت تهيه و عرضه کافى کالاهاى اساسى را از طريق واردات فورى اقلام غذائي، توزيع رايگان خواربار در مناطق سيل‌زده و طوفان‌زده و تشديد برنامه غذا براى کار (Food For Work Program) تضمين نمود.

اشتغال

ميزان بيکارى در بنگلادش ۴۰ درصد تخمين زده شده که به علت عدم وجود فرصت‌هاى کافى در مقايسه با تعداد داوطلبان جديد ورود به بازار کار بسيار زياد مى‌باشد. وقتى نرخ رشد جمعيت زياد باشد، ميزان بيکارى نيز گسترش مى‌يابد. اکثر نيروى کار اين کشور در بخش روستائى در قسمت کشاورزى اشتغال دارند. زنان و بچه‌ها نيز بخشى از اشتغال را به خود اختصاص مى‌دهند.


بنابر آمار موجود که از سوى وزارت برنامه‌ريزى بنگلادش اعلام شده است، ميزان درآمد ملى کشور از راه صادرات نيروى کار در مقطع ۹۱-۱۹۷۷ بيش از ۰۸/۷۱۰۳ ميليون دلار بوده است.


ميزان درآمد مزبور به تفکيک سال‌هاى مذکور به شرح زير است:

جدول ميزان درآمد ملى کشور از راه صادرات نيروى کار در مقطع ۹۱-۱۹۷۷

سال مالى   شمار شاغلان در خارج (نفر)   ميزان انتقال ارز به ميليون دلار
۷۸-۱۹۷۷   ۱۶۹۰۸   ۱۰۲
۷۹-۱۹۷۸   ۲۴۶۱۰   ۱۲۴
۸۰-۱۹۷۹   ۲۶۱۰۶   ۲۸۴
۸۱-۱۹۸۰   ۳۸۴۵۶   ۴۸۱
۸۲-۱۹۸۱   ۶۸۳۶۲   ۴۱۸
۸۳-۱۹۸۲   ۶۳۵۵۱   ۶۳۰
۸۴-۱۹۸۳   ۵۰۱۲۲   ۵۹۷
۸۵-۱۹۸۴   ۶۹۰۴۶   ۴۴۳/۹۱
۸۶-۱۹۸۵   ۷۸۴۲۲   ۵۵۵/۱
۸۷-۱۹۸۶   ۶۳۱۴۵   ۶۹۶/۰۹
۸۸-۱۹۸۷   ۷۳۷۷۲   ۷۳۶/۹
۸۹-۱۹۸۸   ۸۴۱۹۶   ۷۷۰/۸
۹۰-۱۹۸۹   ۱۱۰۲۸۵   ۷۶۰/۸۴
۹۱-۱۹۹۰   ۵۶۳۶۷۷   ۵۰۳/۴۴


به نقل از روزنامه بنگلادش آبزرور مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۱