منبع:
گزارش: رستم ادبى نيا، کارشناس ادارهٔ دوم خاورميانه عربى و شمال آفريقا، وزارت امور خارجه

اين احزاب طيف وسيعى از جريانات سياسى الجزاير شامل، معتقدان به جدائى دين از سياست و احزاب چپ‌گرا و ضد مذهبى را دربر مى‌گيرد.

حزب جبهه نيروهاى سوسياليستى (FFS)

رهبران حزب آيت احمد است. وى در سال ۱۹۶۳ اين حزب را تأسيس کرد. آيت احمد به‌دليل دست داشتن در شورش عليه حکومت بن‌بلا به مرگ محکوم شد اما با توجه به محبوبيت و شهرت وى در ميان مردم و طيف سياسى الجزاير حکم اعدام وى به حالت تعليق درآمد.


اين حزب بار ديگر در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹ م مقام دوم را در انتخابات پارلمانى کسب کرد (۲۰ کرسي). اين حزب مخالف قدرت يافتن احزاب اسلامى در الجزاير است.

حزب تجمع براى فرهنگ و دمکراسى (RCD)

رهبر اين حزب سعيد سعدى است، گرايش اين حزب قومى بربر و ليبرال مى‌باشد. حزب تجمع با قدرت يافتن احزاب مذهبى مخالف است. حزب تجمع با طرح آشتى ملى بوتفليقه که براساس آن شاخه نظامى ارتش نجات اسلامى (AIS) مورد عفو قرار گرفت، مخالفت نمود. اين حزب از حقوق بربرها بويژه به رسميت شناخته شدن زبان آمازيغى حمايت مى‌کند و مخالف سرکوب جنبش قبايلى است. حزب تجمع داراى ۲۰ نماينده در پارلمان مى‌باشد.

حزب کارگران

رهبر اين حزب خانم لويزه حنون است. اين حزب داراى گرايش کمونيستى تروريستى مى‌باشد. حزب کارگران خواستار توقف خصوصى‌سازى اقتصاد، اصلاح ساختار ارتش و اعطاى امتياز به قبايلى‌ها و آزادى رهبران جبهه نجات اسلامى مى‌باشد. حزب کارگران داراى ۲۰ کرسى در پارلمان الجزاير است.