جدول هزينه‌هاى زندگى (شاخص قيمت مصرف براى الجزايرى‌ها، ميانگين ماهانه)

نوع ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
مواد غذائى، نوشابه‌ها تنباکو ۵۱۰/۷ ۵۳۹/۸ ۵۷۰/۵
لباس و پوشاک ۳۴۷/۷ ۳۶۹/۶ ۳۸۵/۵
هزينه‌هاى منزل ۴۵۴/۰ ۵۴۱/۷ ۵۸۰/۶
کل اقلام ۴۶۸/۱ ۴۹۴/۹ ۵۱۹/۴

جدول هزينه‌هاى توليد ناخالص داخلى (GDP) (برحسب ميليون دينار الجزاير)

نوع ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
هزينه‌هاى نهائى مصرف دولت ۳۰۹/۷ ۳۵۶/۴ ۳۹۱/۴
هزينه‌هاى مصرف خصوصى ۱/۰۹۷/۴ ۱/۳۱۶/۸ ۱/۳۸۶/۷
رشد سهام ۵۲/۴ ۲۷/۰- ۳۴/۰-
رشد سرمايه ثابت ناخالص ۵۸۰/۰ ۶۸۸/۱ ۷۳۳/۰
کل هزينه‌هاى بومى ۲/۰۳۹/۴ ۲/۳۳۴/۳ ۲/۴۷۷/۱
صادرات کالاها و خدمات ۵۳۹/۸ ۷۷۰/۷ ۸۴۷/۲
واردات کالاها و خدمات ۶۱۲/۷ ۶۱۰/۱ ۶۰۷/۹
GDP از نظر ارزش خريد ۱۹۶۶/۵ ۲/۴۹۴/۹ ۲/۷۱۶/۴

جدول فعاليت‌هاى اقتصادى براساس توليد ناخالص داخلى GDP (برحسب ميليون دينار الجزاير)

نوع ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
کشاورزى، جنگلدارى، ماهيگيرى ۱۹۰/۰ ۲۷۱/۹ ۲۵۴/۹
هيدروکربن‌ها ۵۰۳/۴ ۷۲۷/۷ ۸۱۸/۵
معادن (به استثناءِ هيدروکربن‌ها) ۲۰۸/۱ ۲۳۰/۵ ۲۴۴/۶
صنايع کارخانه‌اى (به انتشار هيدروکربن‌ها)
آب و برق
ساخت و ساز مشاغل عمومى ۲۰۰/۷ ۲۴۰/۶ ۲۶۹/۶
خدمات دولتى ۲۳۰/۳ ۲۶۰/۹ ۲۸۶/۷
خدمات غير دولتى ۴۵۳/۴ ۵۵۰/۹ ۶۲۱/۵
کل ۱/۷۸۵/۹ ۲/۲۸۲/۵ ۲/۴۹۵/۸
ماليات بر واردات و گمرکات ۱۸۰/۶ ۲۱۲/۳ ۲۲۰/۶
GDP از نظر ارزش خريد ۱/۹۶۶/۵ ۲/۴۹۴/۸ ۲/۷۱۶/۴

جدول موازنه پرداخت‌ها (برحسب ميليون دلار آمريکا)

نوع ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
صادرات کالاها (f.o.b) ۱۰/۳ ۱۳/۲ ۱۳/۸
واردات کالاها (f.o.b) ۱۰/۱- ۹/۱- ۸/۱-
موازنه تجارى ۰/۲ ۴/۱ ۵/۷
صادرات خدمات ۰/۷ ۰/۸ ۱/۱
واردات خدمات ۲/۰- ۲/۲- ۲/۲-
موازنه در کالاها و خدمات ۱/۱- ۲/۷ ۴/۶
وصول ديگر درآمدها ۰/۱ ۰/۲ ۰/۳
پرداخت ديگر درآمدها ۲/۳- ۲/۶- ۲/۵-
موازنه در کالاها، خدمات و درآمدها ۳/۳- ۰/۳ ۲/۴
پرداخت‌هاى انتقالى (حوالجات) ۱/۱ ۰/۹ ۱/۱
موازنه جارى ۲/۲- ۱/۲ ۳/۵
سرمايه‌گذارى مستقيم ۰/۰ ۰/۳ ۰/۳
سرمايه‌گذارى رسمى ۳/۹- ۳/۴- ۲/۵-
اعتبارات کوتاه مدت ۰/۱ ۰/۲- ۰/۰
خطا و از قلم افتادگى ۰/۲- ۰/۰ ۰/۰
کل موازن ۶/۳- ۲/۱- ۱/۲