جدول ماهیگیری (بر حسب هزار تن)

نوع ماهى ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
ماهى برگ ۲/۳ ۲/۲ ۲/۱
ماهى خالدار ۶/۶ ۶/۲ ۶/۱
ساردين ۱۷/۹۹ ۱۶/۸ ۱۶/۸
ساردين پليچارد ۵۹ ۵۵/۵ ۵۵/۲
انواع ديگر ماهى ۱۷/۲ ۱۶/۲ ۱۶/۱
خرچنگ و نرمتنان ۳ ۲/۸ ۲/۸
جمع کل صيد ۱۰۵/۹ ۹۹/۷ ۹۹

جدول معادن (بر حسب هزار تن)

نوع ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
ذغال سنگ (آندراسيت) ۲۰ ۲۲ -
نفت خام ۳۵/۳۳۰ ۳۶/۱۵۲ ۳۷/۴۶۴
گاز طبيعى ۱/۹۹۶ ۲/۴۳۱ -
آهن ۲۰۱۶ ۲۰۰۰ ۱۹۰۰
آلياژ ۱۰۸۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
سرب ۱/۱ ۰/۸ ۰/۹
روى ۵/۶ ۳/۷ ۳/۷
جيوه ۴۱۴ ۲۹۲ ۳۰۰
فسفات ۷۶۳ ۷۵۷ ۷۶۰
نمک ۷۵ - -

جدول بودجه (برحسب ميليون دينار الجزاير)

منبع درآمد ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
درآمد هيدورکربن ۳۵۸/۸ ۵۱۹/۷ ۵۹۲/۵
ماليات در ازاءِ صادرات ۳۰۵/۲ ۴۵۱/۰ ۵۱۴/۸
اوراق قرضه ۳۰/۹ ۴۵/۰ ۵۰/۰
سود سهام ۲۲/۷ ۲۳/۷ ۲۷/۷
ديگر منابع درآمد ۲۴۲/۱ ۲۰۵/۱ ۳۳۴/۱
درآمدهاى مالياتى ۲۳۳/۲ ۲۹۰/۵ ۳۱۳/۹
ماليات بر درآمده و بهره ۵۳/۶ ۶۷/۵ ۸۱/۸
ماليات بر کالا و خدمات ۹۹/۹ ۱۲۹/۵ ۱۴۸/۰
درآمد گمرکى ۷۳/۳ ۸۴/۴ ۷۳/۵
درآمدهاى بدون ماليات ۸/۹ ۱۴/۶ ۲۰/۲
جمع کل ۶۰۰/۹ ۸۲۴/۸ ۹۲۶/۶

جدول هزينه‌ها

هزينه‌ها ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
هزينه‌هاى جارى ۴۴۴/۴ ۵۵۰/۶ ۶۴۳/۵
هزينه‌هاى خصوصى ۱۸۷/۵ ۲۲۲/۸ ۲۴۵/۲
مستمرى سربازان آماده ۱۵/۶ ۱۸/۹ ۰/۷
مواد اوليه ۲۹/۴ ۳۴/۷ ۲۵/۰
خدمات عمومى ۵۵/۴ ۶۹/۹ -
بيمارستانى ۲۱/۳ ۲۸/۵ -
پرداخت‌هاى انتقالى ۹۴/۲ ۱۱۵/۴ -
مستمرى خانواده‌ها ۲۴/۵ ۳۶/۴ -
اشتغال عمومى و کمک‌هاى اجتماعى ۱۳/۶ ۱۴/۲ ۴۴/۲
سوبسيدهاى غذائى ۱۸/۳ ۱۱/۹ ۱۲/۰
مسکن ۷/۹ ۱۸/۱ ۲۸/۷
سود پرداخت‌ها ۶۲/۲ ۸۹/۰ ۱۰۹/۴
پرداخت‌هاى سرمايه‌گذارى ۱۴۴/۷ ۱۷۴/۰ ۲۰۱/۶
جمع کل ۵۸۹/۱ ۷۲۴/۶ ۸۴۵/۱