آفتاب

عکسی زیبا از سام درخشانی در کنار فرزندانشعکسی زیبا از سام درخشانی در کنار دخترش برکه و پسرش برسام