در تربيت فرزندان اصل براين است که از همان دوران خردسالى پايه‌اى بگذاريم که فرجام آن کار و تلاش باشد. براى دستيابى به اين مقصد تأمين سلامت جسمى و روانى کودک، مراقبت‌ها در خواب و استراحت، در پذيرش و محبت، در دور داشتن او از عوامل نگران‌کننده و انتقام‌آفرين و ... بايد اقدام کرد.


او را از همان خردسالى به کار و تلاش واداريد. در حدّ درک و فهم او از او مسؤوليت بخواهيد، او را به وظيفه آشنا کنيد برنامه‌اى براى کار و بازى و تفريح او معين کنيد، او را با نظم و ترتيب بارآوريد، بازى و تفريح او را متعادل کنيد و... تا در آينده متعادل و اهل‌کار باشد.