عقب‌ماندگى‌هاى درسى بهر علت و صورتى که باشند بايد جبران و اصلاح شوند. چه بسيارند اتلاف‌ها و ضايعات مادى و معنوى که در اثر عقب‌ماندگى‌هاى درسى حاصل مى‌‌شوند و آثار آن براى هميشه در افراد باقى مى‌ماند و چه بسيارند خسارت‌ها و عقده‌سازى‌ها که بر اثر آن حاصل مى‌شوند. عوارض ناشى از عقب‌ماندگى اگر ريشه‌دار و بادوام گردند کودک را از نظر فکرى و ذهنى فلج و از نظر روانى گرفتار مى‌سازد. طورى که او هم از وضعيت خود شرمسار است و هم‌توان مقابله را در خويش نمى‌يابد. احساس حقارت ناشى از آن در حضور ديگران خود دشوارى و مشکل و بلائى ديگر است. استعدادها و زمينه‌هاى سرشار از ذخاير فکرى و استعدادى در کودک راکد باقى‌مانده و امکان رشد و پيشرفت را از او خواهد گرفت.