شايد براى ما ميسر نباشد که در اين اقدام صددرصد به پيروز برسيم. ولى اصل مسأله بايد مورد رعايت و توجه قرارگيرد. امکان اصلاح و جبران عقب‌ماندگى از نسبت درصد بالائى برخوردار است. زيرا بسيارى از اين امور جزو عوارضند و اکثر عوارض قابل رفع و جبرانند.


ما مى‌توانيم از نظر علمى اين اطمينان را داشته باشيم که اگر عقب‌ماندگى درسى کودک ناشى از عوارض ذهنى و يا زيستى نباشد بکلى قابل رفع و اصلاح باشد. اما اين نکته را هم فراموش نخواهيم کرد که کودک موجودى صدى‌صد مطيع و در اختيار ما نيست. او هم انسانى است که در حد درک و عقل وتوان خود دربرابر امور و جريانات موضع خواهد گرفت.