در مورداينکه اينگونه کودکان چه تيپ و از چه سنخى هستند پاسخ روشنى براى آن نداريم. عقب‌ماندگان درسى از همه تيپ افراد مى‌توانند باشند:


- برخى از آنها ممکن است دچار نارسائى‌هاى جسمى و عقب‌ماندگى در رشد باشند.


- گروهى از آنان دچار ضعف و عقب‌ماندگى ذهني، اشکال در حافظه و دقت هستند.


- بعضى از آنان دچار نابهنجارى‌هاى شديد رفتارى هستند.


- عده‌اى از آنان کسانى هستند که در دوران خردسالى ديرتر به راه افتاده‌اند، ديرتر به سخنگوئى و تکلم افتاده‌اند و ديرتر از ديگرا نوزادان لبخند زده‌اند.


- عده‌اى رشد فکرى و عاطفى کافى ندارند، قدرت تخيٌلشان ضعيف است.


- و بالاخره در بين آنها افراد باهوش و حتى تيزهوش هم ديده مى‌شود که ما در بحث مربوط به علل راجع به همه انواع آنها سخن خواهيم گفت.