تربيت فرزند با همه سادگى و طبيعى بودن از کارهاى نسبتاً دشوار از مسؤوليت‌هاى سخت و سنگين است. تا روزى که طفل خردسال و در آغوش مادر است نگهدارى او براى والدين مخصوصاً مادران يک دشوارى است.


روزى که به راه افتد و حرکتى را آغاز کند دشوارى بگونه‌اى ديگر رخ مى‌نمايد و زمانيکه به مدرسه و کلاس وارد گردد سختى و مصيبت دوچندان مى‌شود. همه آنهائى که به مدرسه مى‌روند به يک ميزان توفيق پيشرفت ندارند و همه کسانى که در سايه زحمت و عنايت والدين و مربيان قرار مى‌گيرند به يک درجه رشد نمى‌کنند براى برخى از کودکان مسأله تنبلى مطرح است و براى عده‌اى عقب‌ماندگى درسي، خواه علت و انگيزه آن موجٌه باشد و خواه ناموجٌه. در هر دوصورت براى پدران و مادران مشکلى در اين رابطه وجود خواهد داشت و طبيعى است که آنها بگونه‌اى بايد اين مشکل را حل و رفع کنند.