اينگونه کودکان اغلب افرادى هستند شلوغ، بنظر عده‌اى ناسازگار. اغلب آنان افرادى هستند درونگرا، بغرنج، ناتوان در برقرارى ارتباط با افراد کوچکتر و نادان‌تر از خود، در عين‌حال افرادى هستند، بخود متٌکي، خودانگيخته، مستقل از ديگران در شرايطى هستند که خانواده برايشان دنياى کوچکى است و نمى‌توانند در آن بگنجند و ادامه حيات دهند.


در مواردى ممکن است داراى رفتارى باشند فاقدجاذبه و اغلب داراى دافعه‌اند، لجوجند، رفتار غيردوستانه‌اى از خود بروز مى‌دهند و گاهى ممکن است دچار بحران گردند و جنون‌آميزانه کارى انجام دهند و يا عمل وحشيانه‌اى از آنها سرزند و با پشيمانى شديد همراه است.