بخشى از فوبياى مدرسه بخاطر عدم آشنائى با مدرسه و محيط اجتماعى است و بدان علت است که طفل براى اولين‌بار وارد اين محيط مى‌شود.


بخصوص که برخى از کودکان براى اولين‌بار است از خانه خارج مى‌شوند و تا حال در قفس خانه زندانى بوده‌اند. لازم است از هم‌اکنون و از روزگاران پيش از مدرسه کودک را کم و بيش به بيرون ببريد، او را باديگران مأنوس کنيد که با هم بازى کنند و شديداً وابسته به شما نباشند. حتى از سال قبل از مدرسه برخى از ايام او در کلاس آمادگى بگذرد تا تدريجاً به مدرسه مأنوس شود.


براى مدرسه رفتن او يکباره تصميم نگيريد، زمينه‌سازى‌‌هائى از قبل داشته باشيد. از پيش به او القاء کنيد که تو بزرگ مى‌شوي، به مدرسه مى‌روي، درس مى‌خواني، معلم مى‌شوي، پزشک مى‌شوى و ... و نيز ضرورى است او را از پيش به تدريج با برخى از برنامه‌هاى مدرسه آشنا کنيد تا ترس او تدريجاً بريزد و با روحيه‌اى شاد و اعتماد و اطمينان کافى به کار و درس بپردازد.