عوامل تشديد اختلال در سخن سواى از عوامل اختلال نيست فقط در مقايسه يک بعد نسبت به ابعاد ديگر اين مسأله مطرح مى‌شود. براين اساس در کودکانى که دچار نقص يا اختلال در کلام هستند:


- هيجان عامل تشديد‌کننده و حتى آشکارکننده آن است.


- نواقص موجود در مکانيسم بدن زمينه را براى پذيرش اختلال بيشتر فراهم مى‌کند.


- رفتار شتاب‌زده والدين در اثر ديدن وضعى نامساعد در کودک خود سبب تشديد اختلال مى‌شود.


- تولد جديد که زمينه‌ساز حسادت است خود از عوامل تشديد‌کننده اختلال است.


- سوء‌رفتار والدين و مربيان و حتى معاشران و طرد و رد و بى‌اعتنائى آنان در اين رابطه مؤثراست.


- ايجاد زمينه براى محروميت و ناکامي، احساس حقارت و بى‌اعتمادى از ديگر عوامل است.


- احساس گناه و پيدايش منازعات روانى خود خطرى جديد براى بروز اين حالت است .