ولى قبل از اينکه اقدامى براى درمان صورت گيرد ضرورى است در اين رابطه مشکل‌شناسى بعمل آيد و دريابيم چه عامل و يا سرى عواملى در اين امر دخالت داشته‌اند که موجب چنين نابهنجارى شده‌اند. کدام‌يک از اين امورى که نام مى‌بريم در کودک مواجه با اشکال است؟ نوع اشکال او کدام است؟ آيا کودک رشد عقلى متناسبى دارد؟ در تشکيل کلمات و عبارات مکانيسم سالمى را بکار مى‌برد؟ مفصل‌بندى اصواتى که کلمات را تشکيل مى‌دهد به چه صورتى است؟ دستگاه شنوائى و يا گويائى او بدون نقص است؟ از نظر هيجانات در حالت تعادل است؟ چه عقده‌هائى دارد؟ ( زيرا عقده‌ها زيربنا و يا زمينه‌ساز اختلالات ساده و يا لکنت هستند). رشد زبان در مراحل مختلف قبلى آيا بهنجار بوده است يا نابهنجار؟ اين اختلال از کى و به چه صورتى و در چه محيط و شرايطى پديد آمده است؟ و ...