مى‌دانيم که کار درمان اختلالات کارى نسبتاً مشکل و بادوام و نيازمند به سرمايه‌گذارى‌هاى ضرورى در صرف وقت و حوصله بسيار است و با همه برنامه‌ريز‌ها و تلاش‌هائى که در اين رابطه بعمل مى‌آوريد. معلوم نيست زياد موفق باشيد. در عين‌حال براى افزايش ميزان موفقيت ضرورى است که پرهيزهائى هم در اين رابطه اعمال گردند از جمله:


- هرگز کودک را بخاطر وضع خاص او مورد تحقير و تمسخر و سرزنش قرار ندهيد.


- از بستگان، و معلمان بخواهيد که آنها هم همين امر را رعايت کنند و مخصوصاً معلم در سرکلاس به کودکان تفهيم کند که کسى چنين حقٌى ندارد.


- هرگز او را به خاطر اشتباهش در تکلم مورد تنبيه قرار ندهيد.


- حرف او را قطع نکنيد بگذاريد هرچه را دارد بيان کند.


- اگر در حين سخنگوئى وامانده شد به او اخطار ندهيد، متلک نگوئيد...