مسأله بدخطى به صورت‌هاى گوناگون در کار کودکانى که نارسانويسى دارند بچشم مى‌خورد که ذکر همه آنها در اين بحث ميسر نيست آنچه با رعايت‌اختصار و در حد استفاده تربيتى مى‌توان ذکر کرد بدينقرار است:


- عدم‌تناسب در حروف بدينگونه که مثلاً واو را در يک کلمه درشت و يا بسيار ريز بنويسد.


- لرزيدگى در نوشتن که مشکلى يدى در امر نگارش است و باعث ايجاد دندانه‌ها مى‌شود.


- ترسيم منقطع مثلاً کلمه احمد را بصورت اح‌مد مى‌نويسد يا کلمه کبريت را بصورت کب‌ريت.


- اشکال در جهت حروف مثل اينکه حرفى را چپ و راست و يا در جهت مخالف بنويسد.


- بى‌نظمى در ابعاد حروف مثل اينکه دندانه‌اى را با فاصله‌اى رسم کند و يا بين دو حرف نسبت را رعايت نکند.


- بد سازمان‌دهى متن و پائين و بالا نوشتن، بى‌جهت علامت‌گذارى کردن، جاى فعل و فاعل را عوضى نوشتن.


- آئينه‌نويسى و يا وارونه نويسى که در برخى از کودکان وجود دارد.


- اشکال در جابجائى حروف مثلاً بجاى باغ مى‌نويسد باق.


- اشکال در نوشتن ناشى از تلفظ مثل کلمه خواهر که ممکن است خاهر بنويسد يا على را بصورت الي.


- اشکال در يادآورى حروف و در نتيجه تجسم حروف و توالى آن و ترکيب و سرهم کردن آن که اين هم مى‌تواند عاملى براى بدخطى باشد و يا فرد متهم به نارسانويسى گردد.