در پيشگيرى اصل بر مراقبت از دوران خردسالى است. از همان ابتدائى که کودک بدنيا مى‌آيد و دوران خردسالى را مى‌گذراند بايد توجه داشت که او مى‌خواهد روزى به مدرسه برود و بنويسد. با نقاشى و تمرين، اجازه دهيم خط بکشد، رسم کند و انگشتان او ورزيدگى و مهارت پيدا کنند.همچنين در خردسالى و از کلاس اول ابتدائى بايد کودک را واداشت درست بنويسد، خوب بنويسد، بسيار بنويسد و تند بنويسد. در نوشتن عادت به نظم داشته باشد، خوشنويسى کند، اندازه و قاعده حروف را رعايت کند، درست ببيند، درست هجى کند، خوب بخش کند و بنويسد و ...