اهميّت درست‌نويسى و خوانانويسى امرى مهم و قابل ذکر است، مى‌ارزد که درباره آن سرمايه گذارى مناسبى صورت گيرد وسيله‌اى است ارتباطى و بعنوان عامل مهمى در تفهيم و تفاهم است ارزش آن بهنگامى روشن مى‌شود که در دو نقطه بسيار دور از هم زندگى کنند و در عين‌حال به ارتباط با هم نيازمند باشند.


چه بسيارند رمز و رازها که از اين طريق فيمابين افراد رد و بدل مى‌شوند و چه بسيارند صرفه‌جوئى در آمد و شد و هزينه‌ها که در سايه نوشتن و ارسال نامه‌ها صورت مى‌گيرد. براى شما ممکن نيست که به ژاپن سفر کنيد و با عالمى ارتباط برقرار سازيد ولى از طريق نوشتن اين‌ کار امکان‌پذير است.


انسان‌ها بويژه در دنياى امروز در شرايطى هستند که ناگزيرند از راه نوشتن و املاء با هم ارتباط داشته و مسائل خود را مطرح نمايند و اين‌امر طبعاً بايد با ضوابط و مقرراتى همگانى و قابل‌قبول براى افراد باشد. اينکه شکل نوشتارى را از پيچيده‌ترين شکل ارتباط مى‌دانند بدان‌خاطر است که تهيه و رعايت ضوابط موردنظر است.