تشويق به چه صورت‌هائى مى‌تواند باشد؟ و کودک را چگونه مورد تشويق قرار داده و از چه شيوه‌هائى در اين راه استفاده کنيم؟