ادراک و برداشت نوجوان نسبت به حرفه‌هاى مختلف

موفقيت و کسب رضايت در يک حرفه، همچنين بستگى به نحوهٔ مشاهده و برداشت فرد نسبت به يک حرفه دارد. براى مثال حرفه‌هاى پزشکي، مهندسى و غيره که در فرهنگ جامعه ممکن است از اعتبار و ارزش خاصى برخوردار باشد. به هر حال ارزش اجتماعى يک رشتهٔ تحصيلى يا يک حرفه، انگيزه‌اى قوى براى انتخاب نوجوان خواهد بود.

شرايط اقتصادى و اجتماعى

شرايط اقتصادى و اجتماعى جامعه بى شک بر ديدگاه نوجوان نسبت به مشاغل و حرفه‌اى مختلف تأثير گذار است. تصميم نوجوان به ادامهٔ تحصيلى در رشته‌هاى طولانى مدت، کوتاه مدت و ورود به بازار کار، تقدم خدمت سربازى براى پسران بر ادامهٔ تحصيل و التهاب مشاغلى که در آمد بيشترى را در زمان کوتاه فراهم آورد، از جمله مواردى است که در ارتباط با شرايط اقتصادى و اجتماعى جامعه شکل مى‌گيرد.

تأثير و نفوذ والدين

اختلاف نظر و تضاد با والدين در زمينهٔ انتخاب رشتهٔ تحصيلى يا حرفه، اغلب راى نوجوان بسيار ناحت کننده است. نوجوانى که به والدين خود علاقه‌مند است، از اينکه نظر آنان را در انتخاب خود دخالت ندهد، احساس افسردگى مى‌کند و در صورتى که صرفاً نظر آنان را تأمين کند، اغلب احساس بى‌ارزشى و ندامت خواهد داشت . به هر حال نوع و کيفيت رابطه با والدين، نقش مهمى در تأثير و تحميل نظر آنان بر نوجوان دارد.


والدين جاه‌طلب و کمال‌گرا اغلب تأثير و نفوذ خود را بر رغبت‌هاى فرزندشان در طول زندگى آنان بر جاى گذاشته‌اند. در دورهٔ نوجواني، گروهى از نوجوانان با جاه طلبى‌هاى حرفه‌اى والدين خود و نظر تحصيلى آنان به مبارزه مى‌پردازند. هر چند در بسيارى از موارد، ديدگاه والدين اغلب بصورت گسترده و با ظرافتى خاص بر نوجوان تحميل مى‌گردد، به گونه‌اى که او ممکن است حتى از آن آگاه نباشد و حرفهٔ انتخابى والدين به عنوان انتخاب نوجوان تلقى شود.

شخصيت نوجوان

ابعاد مختلفى از شخصيت نوجوان بر رشته تحصيلى و حرفه‌اى او اثر مى‌گذارد، مانند سطح هوشى فرد. رشته‌هاى تحصيلى و حرفه‌اى مختلف به دامنه‌ەاى متفاوت هوشى نيازمند است که بايد در انتخاب تصميم‌گيرى به آن توجه کرد.


توانايى‌ها و استعداد‌هاى ويژهٔ نوجوان، عامل مهم و ديگرى در انتخاب حرفه است، مانند استعدادهاى هنري، رياضي، فنى و ... دختران با وجود آنکه امکان ورود به بسيارى از رشته تحصيليو حرفه‌ها را دارند، لکن بايد متناسب با شرايط خود و وضعيت فرهنگى جامعه دقت‌هاى لازم را در انتخاب به عمل آورند. تواناييەاى اجتماعى فرد نيز در انتخاب مؤثر است.