با توجه به اينکه عوامل مؤثر در ايجاد مشکلات تحصيلى متعدد بوده است، راه‌هاى کاهش آنها نيز گوناگون بوده، در اين امر، خود دانش‌آموزان، فضاى مدرسه و مديريت و انضباط آن، شخصيت معلمان و روش‌هاى تدرسى آنان، مهارت‌هاى مشاوران و نحوهٔ ارائهٔ خدمات راهنمايى و مشاوره، سطح فرهنگ خانواده و کيفيت ارتباط اولياى دانش‌آموزان با مدرسه، سهم قابل توجهى دارند.براساس نتايج حاصله از پژوهش‌هاى انجام گرفته در اين زمينه و اظهارنظر صاحب‌نظران، توجه به موارد زير در کاهش مشکلات تحصيلى دانش‌آموزان مؤثر مى‌باشد:


۱. تأکيد بر داشتن برنامهٔ درسى نظام يافتهٔ روزانه و هفتگى توسط دانش‌آموزان و راهنمايى آنان در تهيه و تنظيم يک برنامهٔ مناسب.


۲. ياد دادن روش صحيح و مؤثر مطالعه و طرز يادگيرى دروس مختلف دورهٔ متوسطه.


۳. تأکيد بر پرسش درس از دانش‌آموزان در کلاس‌هاى درس و فعال کردن آنان توسط دبيران.


۴. ايجاد انگيزه در امر تحصيل و يادگيرى و تقويت اعتماد به نفس دانش‌آموزان.


۵. تقويت پيشينه و پايهٔ تحصيلى دانش‌آموزان از طريق انجام تمرين‌هاى لازم.


۶. آشنا کردن دانش‌آموزان با توانايى‌ها، قابليت‌ها و محدوديت‌هاى خود.


۷. کمک به دانش‌آموزان در رعايت بهداشت جسم و روان.


۸. تشويق دبيران به استفاده از روش فعال در امر تدرس و تدريس توأم با مثال و وسيله.


۹. آشنا ساختن دبيران با اصول و روش‌هاى سنجش و اندازه‌گيرى و بهره‌گيرى از آزمون‌هاى مختلف براى شناخت دانش‌آموزان و انجام ارزش‌يابى‌هاى مستمر.


۱۰. برقرارى مسابقات مختلف علمي، هنرى و ورزشى در مدارس و در سطح استان و کشور.


۱۱. بررسى تکاليف دانش‌آموزان و راهنمايى آنان در هر زمينه توسط دبيران.


۱۲. انتخاب و انتصاب مديران و دبيران شايسته و آگاه به اصول تعليم و تربيت و روش‌هاى مختلف تدريس.


۱۳. استفاده از روش‌هاى تشويق و تنبيه مجاز در فرايند تعليم و تربيت.


۱۴. تشکيل کلاس‌هاى جبرانى و تقويتى عنداللزوم.


۱۵. فراهم کردن زمينهٔ بازديد دانش‌آموزان از مؤسسات علمي، آموزشي، صنعتي، کشاورزي، خدماتى و...


۱۶. برقرارى ارتباط بيشتر بين خانواده‌ها و مدرسه‌ها و برقرارى هماهنگى بين انتظارات اولياى مدرسه و خانه از دانش‌آموزان.


۱۷. ايجاد و توسعهٔ کتابخانه و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانى و افزايش معلومات عمومى و تخصصى دانش‌آموزان.


۱۸. بررسى و تحليل نمره‌هاى درسى دانش‌آموزان در هر ثلث يا نيم‌سال توسط دبيران، خانواده و به ويژه مشاوران، و رسيدگى سريع به مشکل تحصيل دانش‌آموز.


۱۹. برقرارى ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان در مدرسه توسط مدير، معاون، دبير و مشاور و استفاده از خدمات راهنمايى و مشاوره در درون مدرسه.


۲۰. ارجاع دانش‌آموزان به مراکز و مراجع تخصصي، به منظور کمک به آنان در کاهش مشکلات مختلف، بويژه مشکلات تحصيلي.