محتواى درس مفاهيمى است که تدريس مى‌شود. در واقع، محتواى درس بر اساس تفاوت حاصل از هدف‌هاى نهايى تدريس و حالت موجود (موقعيت اوليه) شاگرد تعيين مى‌شود. محتواى درس، شامل تکاليفى است که شاگرد انجام مى‌دهد. محتواى درس اساساً به شاگرد وابسته است و برنامهٔ درسى مبتنى بر محتواى درس نيز بايد به شاگرد وابسته باشد. بعلاوه، محتواى درس دربرگيرندهٔ نيازهاى معين و خاصى از شاگردان است که معلم بايد هنگام طراحى برنامهٔ درسى و انتخاب روش تدريس، در نظر داشته باشد.