وسايل آموزشى معيارى

وسايل معيارى وسايلى هستند که از فراگير خواسته مى‌شود براى نشان دادن کارآيى آموخته‌هايش، آنها را شرح دهد، تغيير کند دوباره بسازد يا مشخص کند. بعبارت ديگر اين دسته از وسايل جزئى از معيارهاى يادگيرى هستند و در هدف‌هاى فعاليت‌هاى آموزشى نيز آورده شده‌اند مانند اکثر ابزارهاى آموزشى در رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى و اتومبيل در آموزش رانندگي. همچنين رسانه‌هاى معيارى يادگيرى را از راه تمرين و مهارت آسان مى‌کنند و در واقع خود جزء فرايند يادگيرى هستند. حضور رسانه‌هاى معيارى نه تنها در طول آموزش، بلکه در هنگام ارزشيابى نيز لازم و ضرورى است.

وسايل آموزشى تسهيل‌کننده

وسايل آموزشى تسهيل‌کننده وسايلى هستند که وظيفه کمک به شاگرد براى درک بهتر مطالب يا اطلاع بيشتر از موضوع پديده و فعاليت موردنظر است. اين وسايل بعد از آموزش ناديده گرفته مى‌شوند زيرا ديگر نيازى به آنها نيست. رسانه‌هاى تسهيل‌کننده به شاگرد کمک مى‌کنند تا مهارت را کسب کند. رسانه‌هاى تسهيل‌کننده بايد در ضمن يادگيرى از محيط آموزشى خارج شوند.