هدف‌هاى رفتارى بهترين راهنما و معيار براى انتخاب وسايل آموزشى محسوب مى‌شود. علاوه بر هدف‌هاى رفتاري، معيار و ضوابط ديگرى نيز در عمل مؤثرند.

ويژگى‌هاى آموزشى وسيله

وسايلى که انتخاب مى‌شوند بايد علاوه بر ارائه و انتقال مطالب و مفاهيم جديد، در صورت لزوم، امکان تکرار فرا گرفته‌هاى گذشته را فراهم آورند و توجه و علاقه شاگردان را نسبت به موضوع آموزش جلب کنند و اين توجه را تا پايان فعاليت آموزشى حفظ نمايند و علاوه بر اين، کيفيت يادگيرى را افزايش دهند و شاگردان را به پاسخ‌گويى و ابراز واکنش تشويق کنند.


ممکن است همهٔ وسايل آموزشى تمامى اين خصوصيات را نداشته باشند؛ از اين رو، گاهى استفاده از وسايل مختلفى که در مجموع، پاسخ‌گوى کليه نيازها باشند، ضرورى است؛ براى مثال، ممکن است يک فيلم آموزشى خوب، توجه و علاقه شاگردان را به خود جلب و اين ويژگى را تا پايان فيلم حفظ کند، ولى آنان را به پاسخ‌گويى و واکنش وادار نسازد. در چنين حالتي، بهتر است پس از پايان نمايش فيلم، مدتى دربارهٔ محتواى آن به بحث و سؤال و جواب پرداخت.

ويژگى‌هاى فنى وسيله

مهم‌ترين ويژگى‌هاى فنى يک وسيله آموزشى را مى‌توان به صورت زير خلاصه کرد:


۱. توانايى انتقال پيام مورد نظر.


۲. قابليت حمل و نقل (قابليت جابه‌جايى).


۳. سهولت کاربرد.


۴. سهولت دست‌کارى و تعمير.


۵. قابليت رجوع (رجوع‌پذيرى).


همهٔ وسايل توانايى انتقال هر نوع پيامى را ندارند؛ مثلاً با استفاده از تابلوى گچى مى‌توان قسمت‌هاى مختلف يک گل را نشان داد، اما نمى‌توان جريان باز شدن آن را به نمايش گذاشت. از طرفي، براى نمايش قسمت‌هاى مختلف گل، خود گل (شيء واقعي) وسيلهٔ بهترى است، اما اگر گل مورد نظر از انواع گل‌هايى باشد که در محل آموزش يافت نمى‌شود، تصوير کاغذى يا تابلوى گچى براى نشان دادن تصوير آن مناسبت است.

شرايط و امکانات اجرايى

مهم‌ترين عواملى که در اجراپذيرى وسايل آموزشى تأثير مى‌گذارند، عبارتند از:


۱. تعداد فراگيران: وسايل انتخاب شده بايد متناسب با تعداد فراگيران باشد.


۲. وضعيت و اندازه کلاس: وسيله مورد نظر بايد قابل استفاده در وضعيت موجود کلاس باشد.


۳. زمان لازم: وسيلهٔ انتخاب شده بايد متناسب با زمان تدريس باشد.


۴. در دسترس بودن: وسيلهٔ انتخاب شده بايد در دسترس باشد.


۵. اقتصادى بودن: وسيله بايد از نظر اقتصادى مقرون به صرفه باشد.