از سال ۱۹۶۵(۱۳۴۴) که يونسکو اصول مزبور را اعلام کرد تاکنون (۱۳۶۵) بيش از يازده سال مى‌گذرد. در اين مدت، کارشناسان برنامه‌ريزى به اصول ديگرى نيز پى برده‌اند که آنها را مى‌توان اصول متمم نام نهاد.

همان‌گونه که اصول پنج‌گانهٔ عمومي، سه اصل مقدماتى برنامه‌ريزى را در بر مى‌گيرند، اصول متمم نيز با اصول عمومى نکات مشترکى دارند. به‌طور کلي، تقسيم‌بندى اين اصول به سه دستهٔ مقدماتي، عمومى و متمم به دو منظور انجام گرفته است: يکى آنکه يادگيرى را آسان سازد، ديگر آنکه تقدم زمانى دستيابى به آنها را روشن سازد، و معلوم دارد که چگونه اصول برنامه‌ريزى به‌تدريج ريشه گرفته‌اند. مسلماً اصول مزبور به‌صورت فعلى نيز باقى نخواهند ماند، و با پيشرفت زمان و افزايش دانش و تجربه در اين زمينه، رو به تکامل خواهند رفت.