مدل‌هاى اقتصادى برنامه‌ريزى آموزش و پرورش مدل‌هايى هستند که برنامه‌ريزى آموزش و پرورش را با رشد و توسعهٔ اقتصادى مرتبط مى‌سازند و شاخص‌هايى به‌دست مى‌دهند که بتوان ارزش و بهرهٔ سرمايه‌گذارى در آموزش و پرورش را با ديگر سرمايه‌گذارى‌هاى ممکن مقايسه کرد. اين مدل‌ها را به سه گروه مى‌توان طبقه‌بندى کرد:


- مدل‌هاى برآورد نيروى انسانى (manpower requirement)


- مدل‌هاى نرخ بازده (rate of return)


- مدل‌هاى برنامه‌ريزى خطى (linear programming).