مفهوم جامعيت آموزش و پرورش به اين نکته اشاره دارد که آموزش و پرورش بايد به نيازهاى فردى ، اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى بپردازد که اين نيازها را ابعاد چهارگانه آموزش و پروش مى‌گويند.

نيازهاى فردى

به مفهوم پرورش توانايى‌ها، بينش‌ها، خلاقيت، خودآگاهى و خويشتن‌يابى.

نيازهاى اجتماعى

به مفهوم پرورش دگر‌آگاهي، تعاون و اشتراک مساعى براى ساختن محيط اجتماعى زيست.

نيازهاى اقتصادى

به مفهوم پرورش کارايى و بهره‌ورى نيروى انسانى در تأمين رفاه و آسايش زندگى و ساختن محيط مادى زيست.

نيازهاى فرهنگى

به مفهوم پيش راندن و گسترش مرزهاى دانش، معرفت، فن، و هنر براى ساختن محيط فرهنگى زيست.