برنامه‌ريزى فراگردى است مداوم، حساب شده و منطقي، جهت‌دار و دورنگر، به منظور ارشاد و هدايت فعاليت‌هاى جمعى براى رسيدن به هدف مطلوب.