آگاهى به سير تحول و تکامل برنامه‌ريزى آموزشى مفيد است، دست کم مى‌تواند ما را از تکرار کردن خطاها و اشتباهاتى که در گذشته صورت گرفته است باز دارد، و به تفکر بازتر و روشن‌ترى در زمينهٔ آموزش و پرورش و آينده‌بينى آن وادارد.


هر چند از عمر برنامه‌ريزى آموزش و پرورش در جهان دير زمانى نمى‌گذرد، ولى مطالعهٔ همين تاريخچهٔ کوتاه، تأمل در صورت جلسات و قطع‌نامه‌هاى کنفرانس‌هاى مختلف منطقه‌اى و بين‌المللى آموزش و پرورش، و ارزيابى برنامه‌ريزى آموزش و پرورش در کشورهاى مختلف، تا اندازه‌اى سير تحول برنامه‌ريزى آموزش را روشن مى‌سازد.


برنامه‌ريزى آموزش و پرورش به مفهوم عملى آن و در وسعت جهاني بعد از جنگ جهانى دوم شروع شده است، ولى در اين مدت، على‌رغم فرصت زمانى کوتاه، بسيار تغيير کرده و تکامل شايان توجهى يافته است.