آفتاب

آن چیست که....!1. یک چشم دارد اما نمی بیند!
2. با وجود داشتن چهار پا، اما نمی تواند حرکت کند! آن چیست؟
3. آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟
4. آن چیست که همه آن را دارند!
5. گربه ای در یک اتاق شش گوشه خوابیده است این گربه چند زاویه می بیند؟
6. کدام پرنده پر دارد اما پرواز نمی کند؟
7. چه چیزی باید قبل از استفاده شکسته شود؟
8. من وقتی جوان هستم قد بلندی دارم و وقتی پیر هستم قد کوتاه دارم. من چی هستم؟جواب ها:

1. سوزن

2. چهارپایه

3. چراغ راهنمایی

4. نام

5. هیچ. چون خوابیده است.

6. شترمرغ

7. تخم مرغ

8. شمع