آفتاب

روایت تلخ پدر مهسا امینی: دکترها گفتند اگر ۱۰ دقیقه زودتر می‌رسید اینجور نمی‌شدپدر مهسا امینی گفت: فیلمی که نشان دادند مورد تایید من نیست. پرستارهای بیمارستان به من می‌گفتند وقتی آوردنش بی‌نشان بود و می‌پرسیدیم این دختر کیست؟ گفتند در خیابان پیدایش کرده‌ایم.


پدر مهسا امینی گفت: فیلمی که نشان دادند مورد تایید من نیست. پرستارهای بیمارستان به من می‌گفتند وقتی آوردنش بی‌نشان بود و می‌پرسیدیم این دختر کیست؟ گفتند در خیابان پیدایش کرده‌ایم. با اورژانس به بیمارستان بردند ولی کسی با او نرفته، برادرش را هم نگذاشتند برود. برادرش که بیمارستان را پیدا کرد، تازه آن‌موقع به من زنگ زدند وگرنه ما پیدایش نمی‌کردیم. دکترها به من گفتند اگر ۱۰ دقیقه زودتر می‌رسید خون به مغزش می‌رسید و اینجور نمی‌شد. مهسا هیچگونه بیماری نداشته و در این ۲۲ سال فقط شاید برای یک سرماخوردگی ساده درمانگاه رفته باشد. گفتند باید همین شبانه خاکسپاری شود اما من قبول نکردم.

منبع: هم‌میهن