وکالتنامه برای مهاجران آمریکا شامل وکالتنامه نامه، ویزا و دیگر امکانات برای مهاجران آمریکا می‌باشد.