مدرسه راهنمایی و دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی - منطقه 6