حمل مصدوم به‌وسيله دو امدادگر

- جايگاه چهار - دستى:

از اين روش زمانى استفاده مى‌شود که مصدوم به هوش باشد. و بتواند با يک يا هر دو دست خود به حمل‌کننده‌ها کمک کند.


۱. روبه‌روى هم پشت مصدوم بايستيد، و يک جايگاه به اين ترتيب درست کنيد؛ با دست راست خود مچ دست چپ خود را بگيريد و با دست آزاد خود مچ راست دوست خود را که همين کار را کرده است بچسبيد و دولا شويد.۲. به مصدوم ياد بدهيد که دست‌هاى خود را دور گردن‌هاى شما دو نفر حلقه کند و رو به عقب روى دست‌هاى شما بنشيند و در خلال انتقال خود را به‌خوبى نگهدارد.۳. با هم برخيزيد، با پاى جلوئى قدم برداريد و عادى راه برويد.


- جايگاه دو - دستى:

از اين روش زمانى استفاده مى‌شود که مصدوم نمى‌تواند به حمل‌‌کننده‌هاى خود کمک کند.


۱. روبه‌روى هم در دو طرف مصدوم زانو بزنيد و دست‌هاى خود را از زير بدن مصدوم بگذرانيد و پشت مصدوم کمى پائين‌تر از شانه‌هاى او حلقه کنيد، اگر مى‌توانيد مچ دست يکديگر را بگيريد و گرنه لباس مصدوم را بچسبيد.۲. پاهاى مصدوم را کمى بلند کنيد و دو دست ديگر خود را از زير (از قسمت مياني) ران‌هاى مصدوم را بگذرانيد و مچ دست يکديگر را بچسبيد.۳. با هم برخيزيد، يا پاهاى جلوئى خود قدم برداريد و عادى راه برويد.


- حمل مصدوم از عقب و پهلو:

از اين روش براى گذاردن مصدوم روى صندلى معمولى يا چرخدار استفاده مى‌شود.


۱. هر دو طرفِ مصدوم را نگه‌ داريد و هر دو امدادگر بايد کمک کنند تا مصدوم بنشيند. دست‌هاى او را روى سينه قرار دهيد.


۲. يکى از امدادگرها بايد پشت مصدوم برود و دست‌هاى خود را از زير بغل مصدوم رد کند و مچ‌هاى دست مصدوم را بچسبد.نبايد از اين روش‌ هنگامى‌که نمى‌توانيد مچ‌هاى دست مصدوم را بگيريد، استفاده کنيد.


۳. امدادگر دوم کنار پاى مصدوم قرار مى‌گيرد و يکى از دست‌هاى خود را پشت مصدوم و دست ديگر را زير ران‌هاى مصدوم مى‌گذارد.۴. با هم مصدوم را بلند کنيد و روى صندلى يا برانکارد بگذاريد.


- حمل مصدوم به‌وسيله صندلى:

هنگامى که قصد داريد مصدومى را که به هوش است و صدمهٔ جدى نديده است از پله‌ها بالا يا پائين ببريد يا از راهرو عبور کنيد، مى‌توانيد مصدوم را روى يک صندلى معمولى بنشانيد و با کمک يک نفر ديگر او را حمل کنيد. اما قبلاً توجه داشته باشيد که بر سر راه عبور خود مانعى وجود نداشته باشد، يا خطرى مثل ليز خوردن فرش در کار نباشد.


۱. قبلاً صندلى را آزمايش کنيد تا مطمئن شويد که به اندازه کافى محکم است و مى‌تواند وزن مصدوم را تحمل کند، سپس مصدوم را روى صندلى بنشانيد و او را با يک باند پهن به صندلى ببنديد روبه‌روى يکديگر بايستيد، يکى جلوى صندلى و ديگرى پشت آن.۲. شخصى که پشت صندلى ايستاده بايد پشت صندلى و مصدوم را نگهدارد؛ و ديگرى بايد پايه‌هاى جلوى صندلى را بگيرد. کمى صندلى را به سمت عقب خم کنيد مصدوم را سر جاى خود محکم کنيد و سپس با هم صندلى را بلند کنيد.۳. به‌طورى که روى مصدوم به جلو باشد به آرامى از راهروها يا پله‌ها عبور کنيد.اگر پله‌ها يا راهرو به اندازه کافى پهن باشد مى‌توانيد هر کدام يک طرف صندلى بايستيد و با يک دست پشت صندلى و با دست ديگر قسمت بالاى پايهٔ جلوئى صندلى را بگيريد و مصدوم را حمل کنيد.


- بلند کردن مصدوم با صندلى چرخدار:

مى‌توان مصدوم را به‌وسيله صندلى چرخدار نيز انتقال داد و روش کار همان است که در مورد صندلى معمولى گفته شد.


۱. ترمزهاى صندلى چرخدار را بکشيد (مى‌توانيد چگونگى کار را از خود مصدوم بپرسيد) و چيزى جلوى چرخ‌ها بگذاريد تا مطمئناً حرکت نکند.


۲. مصدوم را به‌طورى که کاملاً به عقب صندلى تکيه دهد بنشانيد.


۳.صندلى چرخدار را آزمايش کنيد تا دريابيد که کدام قسمت‌ها ثابت هستند - دستهٔ صندلى که بازو روى آن قرار مى‌گيرد معمولاً متحرک است، و اگر بخواهيد از آن براى بلند کردن صندلى استفاده کنيد از هم جدا مى‌شوند. هرگز چرخ‌هاى آن را نگيريد بلند کنيد، بلکه پهلوهاى صندلى را بگيريد و با استفاده از قسمت‌هاى ثابت آن را بلند کنيد.


۴. صندلى را به ترتيبى که گفته شد حمل نمائيد.