ضربه شديد به شکم يا افتادن جسم سنگين روى قسمت بالائى شکم (شبکهٔ احشائي) مى‌تواند باعث به‌هم خوردن نظم تنفس شود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. ممکن است مصدوم قادر به حرف زدن نباشد.

۲. مصدوم ممکن است با دست شکم خود را فشار دهد و خم شود.

۳. احتمالاً حالت تهوع و استفراغ.


- هدف:

مصدوم را در حالتى قرار دهيد که براى وى تنفس آسان شود. اگر ناراحتى مصدوم در مدت نسبتاً کوتاهى بهبود نيافت اورژانس را خبر کنيد.


- درمان:

۱. مصدوم را روى صندلى در حالى‌که بتواند به آسودگى نفس بکشد بنشانيد، اگر بيهوش بود او را در وضعيت بهبود قرار دهيد (مبحث وضعيت بهبود).۲. پوشش‌هاى تنگ به‌دور گردن، سينه و کمر را شل کنيد.


۳. با ملايمت قسمت بالاى شکم را ماساژ دهيد.