حجهٔ‌السلام محمد غزالی از نوادر روحانیان اسلامی و ایرانی است که با وجود داشتن مقام بلند در عالم شریعت و موقع ارجمند در فقه و سنت به جهان طریقت هم پای نهاده و ظاهر و باطن را با هم به خوبی تألیف قرموده است. نه فقیه خشکی است که تنها با ظاهر آیات و اعمال و عبادات سازد و نه صوفی مجذوبی است که احکام شریعت را به عذر رجوع به باطن به دور اندازد بلکه به فراستی که داشته و ریاضتی که کشیده دریافته است کسی که وجه همت و نظر خود را فقط یک مشت اعمال از نماز و روزه و حج و زکوهٔ قرار دهد و از معنی و باطن آنها غفلت نماید ...

فایل(های) الحاقی

اعترافات غزالی ترجمهٔ کتاب المنقذمن‌الضلال monghad.pdf 3,083 KB application/pdf