عناوین و القاب و نسب خواجه عبدالله انصاری بطوریکه خود خواجه در آغاز کتاب طبقات صوفیه املاء فرموده چنین است:<br /> شیخ الاسلام امام الائمه، ابواسمعیل عبدالله ابن ابی منصور محمد ابن ابی معاذ علی ابن محمد ابن احمد ابن علی ابن جعفر ابن منصور ابن متّ الخزرجی الانصاری الهروی. نسب وی به ابوایوب انصاری از مشاهیر صحابه حضرت رسول منتهی میگردد.<br /> ابوایوب انصاری در زمان خلیفهٔ سوم، عثمان بن عفان، با احنف ابن قیس به خراسان آمده و در هرات ساکن شد. مادرش از اهل بلخ بود.<br /> خواجه عبدالله انصاری از اجلّهٔ علما و محدثین و از اکابر صوفیه و عرفاست، مذهبش حنبلی و مایل به تجسیم و تشبیه و در عقیدهٔ خود در نهایت رسوخ و تعصب بوده است...

فایل(های) الحاقی

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری monajat khaje abdolahe ansari.doc 224 KB application/msword